Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Alle voorwaarden om een bijdrage en verdubbelaar te ontvangen.

1.Begripsomschrijvingen   

In deze regeling wordt verstaan onder:   

a. Afkoppelen: onderbreken van de afvoer, afkomstig van schoon verhard oppervlak (dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen) vallend hemelwater naar openbare rioolstelsels. In plaats daarvan wordt het hemelwater lokaal vastgehouden en verwerkt bijvoorbeeld via infiltratie in de bodem of nuttig gebruik.  

b. Hemelwater: neerslag in de vorm van regenwater, ijzel en sneeuw. 

c. Openbaar rioolstelsel: een gemengd rioolstelsel, een gescheiden rioolstelsel of een verbeterd gescheiden rioolstelsel.  

d. Gemengd rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater in één riool plaatsvindt naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: RWZI).  

e. Gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt naar de RWZI en hemelwater naar oppervlaktewater geleid. 

f. Verbeterd gescheiden rioolstelsel: rioolstelsel waarbij afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Afvalwater wordt samen met een klein deel van het hemelwater (geringe neerslag) naar de RWZI geleid. Bij grotere regenbuien wordt hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

g. Regenwaterstelsel: rioolstelsel waarmee alleen regenwater wordt ingezameld.  

h. Schoon verhard oppervlak: dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt. 

i. Infiltratie: proces waarbij hemelwater dat van dakoppervlakken en/of particuliere erfverhardingen afstroomt in de bodem wegzakt. 

j. Bergingsvoorziening: voorziening bedoeld om regenwater tijdelijk of langdurig vast te houden alvorens het verdampt, hergebruikt, infiltreert of afgevoerd wordt. 

k. Noodoverloop: voorziening die aangesproken wordt als de bergingsvoorziening niet toereikend is en wateroverlast voorkomt. 

2. Doel  

2.1. Met deze regeling wordt beoogd het lokaal vasthouden en verwerken van hemelwater te stimuleren via afkoppelen binnen de grenzen van de gemeente Heeze-Leende. 

2.2. De regeling levert een bijdrage aan de klimaatrobuustheid waaronder het terugdringen van wateroverlast door ontlasting van openbare rioolstelsels, het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing, en het tegengaan van verdroging. 

3. aanvrager van de stimuleringsbijdrage 

3.1. De bijdrage kan worden aangevraagd door rechtspersonen en door (groepen van) natuurlijke personen, voor zover zij eigenaar zijn van een in Heeze-Leende gelegen perceel waarvan schone dakvlakken en/of schone erfverhardingen zijn afgekoppeld. 

3.2. In het geval er sprake is van een groep van personen als bedoeld in 3.1 kan één aanvraag worden ingediend waarbij de indiener een volmacht heeft van de andere eigenaren. 

4. De te stimuleren activiteit

4.1. Een éénmalige stimuleringsbijdrage per adres wordt verleend voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het afkoppelen van dakverhardingen en/of erfverharding op particulier terrein van bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsels.  De benodigde (pvc)materialen worden vergoed.

5. Weigering van de stimuleringsbijdrage

De stimuleringsbijdrage wordt niet verstrekt in het geval deze wordt aangevraagd voor:  

5.1. openbare verhardingen, of; 

5.2. voor particuliere daken of verhardingen bij nieuwbouw, of; 

5.3. regentonnen of andere voorzieningen zonder de vereiste aanvullende bergingsvoorzieningen. 

5.4. als betreffend pand is aangesloten op drukriolering (Buitengebied)

5.5. als betreffend pand staat in de wijken De Bulders, Kloostervelden of Strohuls. Deze wijken zijn reeds afgekoppeld.

Daarnaast zijn er verschillende (nieuwere) straten reeds afgekoppeld zoals: (niet volledig)

In Heeze:

Burgemeester van Agtstraat, Bert Buijsenstraat, Paul Weemeringstraat, Den Toversnest, Antonius van Lieropstraat, Paul Gabriëlstraat, Willem Verbernestraat, Rembrandlaan (deels), Roland Larijstraat

In Leende:

Piet van Astenstraat, Breedvennen (deels), De Loonwerker en Harrie Weijershof

In Sterksel:

Domein, Kanhoeve (deels), Kloosterhoeve, Laathof, Poelhoeve,  Schillemanstraat, Valentijn (deels).

6. Nadere uitvoeringseisen voor de stimuleringsbijdrage

6.1. Om in aanmerking te komen voor stimuleringsbijdrage zoals bedoeld onder 4 van deze regeling geldt als vereiste dat er niet eerder een bijdrage is verstrekt voor het afkoppelen van (het deel van) de dakverharding of erfverharding waarvoor deze nu wordt gevraagd.

6.2. Voor activiteiten zoals opgenomen onder 4 geldt in aanvulling op 6.1. dat de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor het adequaat verwerken van zijn of haar hemelwater zonder dat er nadelige gevolgen bij omliggende percelen ontstaan. Hiertoe dient de aanvrager te onderzoeken of de bodemopbouw voldoende is om (hemel-)water te laten infiltreren. 

6.3. In aanvulling op de in 6.1. en 6.2. opgenomen vereisten gelden de volgende eisen specifiek voor de onder 4 te stimuleren activiteiten

6.3.1. de minimaal af te koppelen dakoppervlakte is 20 m2

6.3.2. de minimaal af te koppelen verharding is 10 m2; (of tegel eruit, groen erin)

6.3.3. de minimaal af te koppelen verharding bij geveltuinen is 0,5 m1 vanaf de gevel over een lengte van minimaal 4,0 m1 (tegel eruit, groen erin)

6.3.4. in de bestaande situatie wordt het afstromend water geloosd op het openbare rioolstelsel  

6.3.5. bij de afkoppelwerkzaamheden wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale waterberging van minimaal 20 liter per m2 die wordt afgekoppeld. Na benutting van deze waterberging mag hemelwater eventueel via regenwaterleidingen overlopen naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte. 

7 plafondbedrag en de verdeling van de bijdrageregeling. 

7.1. Het plafondbedrag voor het stimuleren van activiteiten, zoals bedoeld in deze regeling, wordt jaarlijks vastgesteld.  Voor 2020 is deze vastgesteld op € 10.000 vanuit de gemeente Heeze-Leende en € 10.000 als verdubbelaar door Waterschap De Dommel. Hierdoor ontvangt u een dubbele bijdrage, bijvoorbeeld: u koopt voor € 100,00 aan (pvc)materialen, na overleg van de factuur ontvangt u met de verdubbelaar € 200,00.

7.2.   Indien het plafondbedrag, zoals vermeld in 7.1, is bereikt, kan de aanvraag niet meer in behandeling worden genomen voor het lopende kalenderjaar. Complete aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

8 Stimuleringsbedragen 

8.1.   De hoogte van de stimuleringsbijdrage

Om zoveel mogelijk adressen in aanmerking te laten komen voor een stimuleringsbijdrage voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het afkoppelen van dak- en/of erfverhardingen op particulier terrein van bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsels of oppervlaktewater, zoals bedoeld onder 4 geldt een maximum van € 1000,00 per aanvraag en maximaal € 10/m2 inclusief de afkoppelverdubbelaar van Waterschap De Dommel.

9 Indiening aanvraag stimuleringsbijdrage

9.1. Voor de onder 4 te stimuleren activiteiten gelden de volgende indieningsvereisten:

a. een kaart of tekening waarop de activiteit of activiteiten zijn aangeduid met een aanduiding van het aantal vierkante meters, en 

b. foto’s van de situatie voor uitvoering van de activiteit, en 

c. foto’s van de situatie na uitvoering van de activiteit  

d. een (technische) beschrijving van de afkoppelvoorziening met daarin minimaal opgenomen de soort voorziening, inhoud, noodoverloop en de werking. 

e. een (kopie) factuur van de aangeschafte materialen voor het afkoppelen. 

9.2. De aanvraag moet worden ingediend met het daarvoor bestemde (digitale) aanvraagformulier.

Mochten de ingediende stukken niet voldoende duidelijkheid geven over de uitgevoerde activiteiten, dan kan de behandelend ambtenaar verzoeken om aanvullende stukken te overleggen om de aanvraag te kunnen behandelen. 

10 Beslistermijn 

De gemeente beslist binnen 6 weken schriftelijk na ontvangst van de volledige aanvraag.

11 Verplichtingen 

11.1. De aanvrager is verplicht de afkoppeling voor altijd in stand te houden. 

11.2. De aanvrager is verplicht ten behoeve van controles toegang te verlenen tot de onroerende zaak waarvoor een bijdrage is gegeven. 

11.3. Indien niet wordt voldaan aan de instandhoudingsplicht zoals vermeld onder 11.1, wordt aan de ontvanger een hersteltermijn van 3 maanden geboden om de afkoppeling opnieuw te realiseren. Indien de ontvanger na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft, zal het verleende bedrag worden teruggevorderd. 

11.4. De gemeente is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het functioneren van de voorziening.

11.5. Bij verhuizing dient de aanvrager de nieuwe bewoners te wijzen op de aanwezigheid van een regenwatersysteem en hun verantwoordelijkheid om deze te onderhouden en in stand te houden.

12 Inwerkingtreding en overgangsbepaling 

Deze regeling treedt in werking met ingang vanaf 15 juli 2020.  Eerder uitgevoerde werkzaamheden vallen niet onder de regeling.

Pagina opties