Regionale Energiestrategie

Lees hier alle informatie over de Regionale Energiestrategie (RES).

Gemeente Heeze-Leende zet zich in om de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en andere overheden te bereiken: 49% minder CO2 in 2030 en 95% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Wij werken mee aan het realiseren van een bijna volledig energieneutraal Nederland in 2050. Hiervoor is de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie nodig. Deze overgang noemen wij de energietransitie.

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te bereiken stellen 30 energieregio’s in Nederland een eigen strategie op: een Regionale Energiestrategie (RES). Heeze-Leende stelt samen met 21 gemeenten in de regio, waterschappen en de provincie, een RES op. Dit samenwerkingsverband heet de RES-regio Metropoolregio Eindhoven.

Wat staat er in de RES?

In de RES staat hoe wij energie kunnen besparen, hoe en waar wij duurzame elektriciteit kunnen opwekken en hoe wij duurzame warmtebronnen kunnen benutten. De RES richt zich op drie pijlers: zon, wind en warmte. Zo kijken we naar de plaatsing van windmolens en zonnepanelen en de inzet van duurzame warmtebronnen om wijken en gebouwen aardgasvrij te maken.

Gemeente Heeze-Leende voegt er nog een vierde pijler aan toe: innovatie. Wij denken namelijk graag buiten de kaders. Zo kijken wij goed naar de omgeving waar zonneparken of windmolens mogelijk zijn en zoeken wij naar nieuwe oplossingen voor het opwekken, opslaan en transporteren van elektriciteit. Zo streven wij de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord na op een passende manier voor onze gemeente, onze inwoners, onze bedrijven en onze natuur.

Wat is onze visie?

De concept RES geeft in Heeze-Leende drie gebieden aan waar mogelijk windmolens of zonneparken kunnen worden geplaatst. Ook geeft de concept RES aan dat er mogelijkheden zijn langs de snelwegen, waaronder de A67. Een rapport over de effecten op het milieu laat zien dat er wettelijke belemmeringen in dit gebied zijn, maar Heeze-Leende hoopt hier toch een oplossing voor te kunnen vinden.

Langs de A67 liggen natuurgebieden waar wij trots op zijn. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat deze gebieden de gevolgen van de klimaatverandering kunnen opvangen, zodat de natuurgebieden niet verdwijnen. Dat kan bijvoorbeeld door natuur die minder van belang is (langs de A67) in te zetten voor de opwek van duurzame energie. Wij zien dit als een plek waar de windmolens netjes naast elkaar kunnen staan, waar wegen al door het landschap lopen is en waar men beperkte overlast ervaart. Ter compensatie investeert de gemeente Heeze-Leende weer graag in waardevolle natuur. Zo streven wij de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord na op een passende manier voor onze gemeente, onze inwoners, onze bedrijven en onze natuur.

Waar staan we nu?

Een Regionale Energiestrategie ontstaat niet zomaar. Samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners komen wij tot dit plan. Het is een complex proces met enorme technische, financiële, maatschappelijke en ruimtelijke impact. Daarom zijn er verschillende tussenstappen ingebouwd voordat de RES definitief wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld een uitgebreid milieueffecten-onderzoek uitgevoerd, een zogenaamde planMER, om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden te kunnen maken. Dit onderzoek en goed overleg met betrokkenen moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn. Er wordt een zorgvuldig proces naar de RES 1.0 gevolgd, dat wat langer duurt, maar wel completer is en de kans geeft om met elkaar goed over de inhoud in gesprek te gaan.

Op dit moment is de concept RES 1.0 gereed. In de periode tot de zomer van 2021 ligt deze voorlopige versie van de RES 1.0 voor zienswijze voor aan alle gemeenteraden, de waterschappen en de provincie. Ook wordt in deze periode de planMER ter inspraak gelegd. De definitieve concept RES 1.0 wordt uiterlijk 1 juli 2021 met het Rijk gedeeld. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord. Daarna heeft de RES-regio Metropool Eindhoven nog tot eind 2021 de tijd om tot een definitieve RES te komen en deze in te dienen bij het Rijk. De gemeenteraad bepaalt door het vaststellen van de Omgevingsvisie uiteindelijk welke plannen uit de RES in Heeze-Leende kunnen worden uitgevoerd.


Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Metropoolregio Eindhoven of vindt uw antwoorden op deze pagina met veelgestelde vragen.

Pagina opties