Regionale Energiestrategie

Lees hier alle informatie over de Regionale Energiestrategie (RES).

Wat is de Regionale Energiestrategie?

In Nederland is er een Klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Gemeente Heeze-Leende zet zich in om de doelstellingen van het Klimaatakkoord samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en andere overheden te bereiken. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn.

Wij werken mee aan het realiseren van een bijna volledig energieneutraal Nederland in 2050. Hiervoor is de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie nodig. Deze overgang noemen wij de energietransitie. Dertig energieregio’s maken plannen om aan die afspraken te voldoen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie, kortweg RES. In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken. Gemeente Heeze – Leende stelt samen met 21 gemeenten in de regio, waterschappen en provincie, een RES op. Dit samenwerkingsverband heet de RES-regio Metropoolregio Eindhoven.

Wat staat er in de RES?

In de RES staat hoe wij energie kunnen besparen, hoe en waar wij duurzame elektriciteit kunnen opwekken en hoe wij duurzame warmtebronnen kunnen benutten. De RES richt zich op drie pijlers: zon, wind en warmte. Zo kijken wij naar de plaatsing van windmolens en zonnepanelen en de inzet van duurzame warmtebronnen om wijken en gebouwen aardgasvrij te maken.

Gemeente Heeze-Leende voegt er nog een vierde pijler aan toe: innovatie. Wij denken namelijk graag buiten de kaders. Zo kijken wij goed naar de omgeving waar zonneparken of windmolens mogelijk zijn en zoeken wij naar nieuwe oplossingen voor het opwekken, opslaan en transporteren van elektriciteit. Zo streven wij de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord na op een passende manier voor onze gemeente, onze inwoners, onze bedrijven en onze natuur.

De RES is een handleiding om te komen tot een lokale gedragen invulling van de energietransitie. Maar wij doen het samen als regio! De gemeente Heeze-Leende is om deze reden mede verantwoordelijk voor het behalen van de regionale doelstellingen uit de RES. 

Wat is onze visie?

De concept RES geeft in Heeze-Leende drie gebieden aan waar mogelijk windmolens of zonneparken kunnen worden geplaatst. Ook geeft de concept RES aan dat er mogelijkheden zijn langs de snelwegen, waaronder de A67. Een rapport over de effecten op het milieu laat zien dat er wettelijke belemmeringen in dit gebied zijn, maar Heeze-Leende hoopt hier toch een oplossing voor te kunnen vinden.

Langs de A67 liggen natuurgebieden waar wij trots op zijn. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat deze gebieden de gevolgen van de klimaatverandering kunnen opvangen, zodat de natuurgebieden niet verdwijnen. Dat kan bijvoorbeeld door natuur die minder van belang is (langs de A67) in te zetten voor de opwek van duurzame energie. Wij zien dit als een plek waar de windmolens netjes naast elkaar kunnen staan, waar wegen al door het landschap lopen is en waar men beperkte overlast ervaart. Ter compensatie investeert de gemeente Heeze-Leende weer graag in waardevolle natuur. Zo streven wij de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord na op een passende manier voor onze gemeente, onze inwoners, onze bedrijven en onze natuur.

Waar staan we nu?

Een Regionale Energiestrategie ontstaat niet zomaar. Samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners komen wij tot dit plan. Het is een complex proces met enorme technische, financiële, maatschappelijke en ruimtelijke impact. Daarom zijn er verschillende tussenstappen ingebouwd voordat de RES definitief wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld een uitgebreid milieueffecten-onderzoek uitgevoerd, een zogenaamde planMER, om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden te kunnen maken. Dit onderzoek en goed overleg met betrokkenen moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn. Er wordt een zorgvuldig proces naar de RES 1.0 gevolgd, dat wat langer duurt, maar wel completer is en de kans geeft om met elkaar goed over de inhoud in gesprek te gaan.

De afgelopen periode hebben gemeenteraden en besturen van provincie en waterschappen een reactie gegeven op de conceptversie van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Zo ook de gemeente Heeze-Leende. Alle input is meegenomen in de volgende versie. Deze is op woensdag 21 juli vrijgegeven en vind je op www.energieregiomre.nl onder het kopje ‘Waar staan we nu’. Dit is nog steeds een voorlopige versie. De komende twee maanden wordt vanuit de Metropoolregio gewerkt aan de definitieve versie van de 1.0. Deze wordt eind september gepubliceerd. Besluitvorming over de RES 1.0 vindt vanaf oktober 2021 plaats door de gemeenteraden en de besturen van provincie en waterschappen.

Meer informatie over de RES:

Pagina opties