De afgelopen periode is een flinke toestroom van asielzoekers naar Nederland gekomen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (hierna: COA) kan de toestroom van vluchtelingen en/of asielzoekers niet aan en heeft een groot tekort aan opvanglocaties. Alle gezochte oplossingen, leidden niet tot een situatie die onder controle is. Er is op dit moment dan ook sprake van een crisissituatie.

De Rijksoverheid (staatssecretaris) heeft de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om met spoed geschikte opvanglocaties beschikbaar te stellen. In navolging daarvan heeft de veiligheidsregio de gemeenten verzocht om verantwoordelijkheid te nemen om vluchtelingen/asielzoekers tijdelijk te voorzien van opvang (hierna: crisisopvang).

Op humanitaire gronden en vanuit maatschappelijk oogpunt is de gemeente Heeze-Leende bereid om een bijdrage te leveren aan de tijdelijke crisisnoodopvang van vluchtelingen en/of asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende (hierna: het college) heeft inmiddels nadrukkelijk de bereidheid daartoe uitgesproken.
 

Tijdelijke noodopvang

In Heeze-Leende wordt deze crisisnoodopvang gerealiseerd in Sporthal De Pompenmaker, gelegen Ten Borchwardplein 32 te Heeze (hierna verder te noemen: “de crisisopvanglocatie”). Er is geen sprake van permanente opvang, maar van een tijdelijk verblijf. Voor de duur van maximaal drie weken met een uitloop van drie dagen, zullen maximaal 100 vluchtelingen en/of asielzoekers in de crisisopvanglocatie verblijven, in afwachting van doorstroming naar een andere (permanente) opvanglocatie.

Planologisch kader

Voor de crisisopvanglocatie gelden  de enkelbestemmingen “Sport” en “Horeca” op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Kom Heeze 2015”. Het gebruik van de sporthal als tijdelijke crisisopvanglocatie voor vluchtelingen en/of asielzoekers is in strijd met deze bestemming.

Gelet hierop is voor het toestaan van het gebruik van de sporthal als tijdelijke crisisopvanglocatie, een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vereist.

Het vigerende bestemmingsplan kent voor de tijdelijke crisisnoodopvang geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden. Een buitenplanse afwijkingsprocedure zal gevolgd moeten worden om het gebruik van de sporthal voor tijdelijke crisisnoodopvang van vluchtelingen en/of asielzoekers toe te staan. Het doorlopen van deze procedure zal enige weken in beslag zal nemen. Gelet op de korte termijnen die de gemeente Heeze-Leende heeft om deze opvanglocatie te realiseren, is het niet mogelijk om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voorafgaande aan de periode dat de crisisnoodopvang operationeel is. Voor de huisvesting is formeel ook een omgevingsvergunning vereist voor een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid. Ook hiervoor geldt dat de termijn waarbinnen de crisisnoodopvang moet worden opgericht te kort is om daarvoor de formele procedure voor een omgevingsvergunning te volgen. Wel is er overleg met de brandweer over de mogelijke maatregelen die vereist zijn gelet op de brandveiligheid, zodat er qua brandveiligheid wordt voldaan aan de eisen die de Veiligheidsregio stelt aan deze locatie.
 

Beginselplicht tot handhaving

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het bevoegd gezag, in dit geval het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende, bij de overtreding van wettelijke voorschriften in beginsel verplicht is om handhavend daartegen op te treden. Onder bijzondere omstandigheden kan worden afgezien van handhavend optreden en kan de strijdigheid met wet- en regelgeving tijdelijk worden gedoogd. Volgens relevante rechtspraak is gedogen aanvaardbaar indien:

 1. het gedogen beperkt is in omvang en/of tijd;
 2. het gedogen expliciet bij een besluit gebeurt;
 3. sprake is van een zorgvuldige en kenbare belangenafweging;
 4. duidelijke voorwaarden aan het gedogen worden gesteld;
 5. regelmatig wordt bezien of de situatie zodanig is dat gedogen nog gerechtvaardigd is en of aan de voorwaarden die aan het gedogen zijn gesteld wordt voldaan.

Voorts dient het gedogen beperkt te blijven tot drie uitzonderingssituaties, te weten overmachtssituaties, overgangssituaties en situaties waarin handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

Belangenafweging

De afgelopen periode is een flinke toestroom van asielzoekers naar Nederland gekomen. Dit is een onverwachte gebeurtenis waarmee het college geen rekening kon houden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (hierna: COA) kan de toestroom van vluchtelingen en/of asielzoekers niet aan en heeft een groot tekort aan opvanglocaties. Alle gezochte oplossingen, leidden niet tot een situatie die onder controle is. Er is dan ook sprake van een crisissituatie. Op dit moment is er een acute en dringende behoefte aan voldoende locaties verspreid over het land waar vluchtelingen en/of asielzoekers (tijdelijk) kunnen worden opgevangen.

Het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende is van mening dat sprake is van een zwaarwegend humanitair belang dat noopt tot deze tijdelijke gedoogsituatie. Dat belang weegt volgens het college in dit geval zwaarder dan het belang van handhaving van de toepasselijke regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Besluit

Wij besluiten om de tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen en/of asielzoekers in sporthal De Pompenmaker, gelegen aan het Ten Borchwardplein 32 te Heeze, kadastraal bekend als sectie A, nummer 6260 te Heeze, onder voorwaarden te gedogen. De tijdelijke crisisnoodopvang vindt plaats tussen 3 augustus 2022 en 27 augustus 2022 Na afloop van de termijn dient de  situatie te worden beëindigd.

Voorwaarden

Aan dit gedoogbesluit verbindt het college de hierna volgende voorwaarden:

 1. Dit gedoogbesluit heeft betrekking op sporthal De Pompenmaker, gelegen aan het Ten Borchwardplein 32 te Heeze.
 2. De crisisopvanglocatie wordt gebruikt als crisisnoodopvang. Dat betekent dat gedurende de duur van dit gedoogbesluit maximaal 100 vluchtelingen en/of asielzoekers in de opvanglocatie zullen verblijven.
 3. Dit gedoogbesluit geldt vanaf de periode van 3 augustus 2022 tot en met 27 augustus 2022, aangevuld met de periode die nodig is voor het opbouwen en demonteren van de noodzakelijke voorzieningen en vervalt na het verstrijken van deze termijn van rechtswege.
 4. Na het verstrijken van de  termijn van dit gedoogbesluit, wordt door de gemeente het strijdige gebruik van de crisisopvanglocatie met onmiddellijke ingang gestaakt en de voorzieningen die daarin zijn aangebracht ten behoeve van de opvang, indien nodig, direct en permanent verwijderd.
 5. De crisisopvanglocatie dient uiterlijk ten tijde van de feitelijke ingebruikname ten behoeve van de opvang van vluchtelingen en/of asielzoekers te voldoen aan alle eisen van het Bouwbesluit 2012, met name op het gebied van gezondheid, constructieve veiligheid, brandveiligheid en overige veiligheidsaspecten.
 6. De Veiligheidsregio inspecteert de opvanglocatie voordat de opvanglocatie feitelijk in gebruik wordt genomen ten behoeve van de crisisnoodopvang voor vluchtelingen en/of asielzoekers.
 7. Alle risico’s, van welke aard en in welke omvang dan ook, van het gebruik en inrichting van de sporthallen als tijdelijke crisisopvanglocatie, liggen bij de gemeente Heeze-Leende. Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich alle rechten voor om dit gedoogbesluit op enig moment, indien de omstandigheden naar zijn oordeel hierom vragen, in te trekken.
   

 Bekendmaking en inwerkingtreding besluit

Op basis van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) treedt een besluit niet in werking voordat het bekend is gemaakt. Vervolgens bepaalt artikel 3:41, lid 1, van de Awb dat de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. In dit geval ligt er geen aanvraag van een partij om de opvang te gedogen zodat het gedoogbesluit ambtshalve wordt genomen. Dat betekent dat artikel 3:41, lid 2, van de Awb van toepassing is, inhoudende dat wanneer de bekendmaking van het besluit niet kan geschieden op de wijze als voorzien in lid 1, de bekendmaking plaatsvindt op andere geschikte wijze. Dat is in dit geval plaatsing van het gedoogbesluit in (in ieder geval) het Gemeenteblad, op www.officielebekendmakingen.nl. Het voorliggende besluit treedt aldus per direct in werking op het moment van bekendmaking.

Rechtsmiddelen

Op grond van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356) kunnen tegen een gedoogbeschikking geen rechtsmiddelen, zoals bezwaar, worden aangewend.

Heeze, 29 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende,

De gemeentesecretaris,        de (loco-)burgemeester,

C. Klesman-Nacken         J. de Bruijn