Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op:5591
Publicatiedatum:27-04-2022
Soort bekendmaking:Mededelingen

Besluit vertrokken naar onbekende bestemming 26 april 2022

De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Sociaal Domein, team Publieke Dienstverlening. Het college heeft besloten om de persoonslijst van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat hij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam en          Geboortedatum             Datum besluit               Uitschrijving wegens                                                                                                                                                                                                                 
voorletters                                                                                                            vertrek naar

Van Deursen, P.P.E.       20-07-2022                        26-04-2022                   Onbekend

Bovenvermelde persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken. U heeft 6 weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie.

Zet in de brief de volgende zaken:
* uw naam en adres;
* de datum;
* een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
* de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit;
* uw handtekening.

U stuurt de brief naar:
College van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende
team Publieke Dienstverlening
Postbus 10.000
5590 GA  Heeze

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van het team Publieke Dienstverlening. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 040-2241400.