Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

  Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Hoe werkt het?

  Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

 • Wat moet ik doen?

  Het vaststellen van een bestemmingsplan

  De gemeente heeft voor alle locaties een bestemmingsplan vastgesteld. Deze bestemmingsplannen gelden maximaal 10 jaar. De gemeente herziet de bestemmingsplannen minimaal 1x per 10 jaar, maar ook op verzoek van burgers kan het bestemmingsplan worden gewijzigd.

  Bij ingrijpende wijzigingen of bestemmingsplannen die een groot gedeelte van de gemeente beslaan, zoals komplannen en buitengebied, wordt de procedure gestart met een voorontwerpbestemmingsplan. Voor kleinere gebieden en plannen met niet al te ingrijpende wijzigingen wordt direct gestart met een ontwerpbestemmingsplan.

  Dit voorontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 6 weken in het gemeentehuis en op onze website ter inzage. In een huis-aan-huis blad staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij het college van B&W uw mening (inspraakreactie) mondeling, schriftelijk of digitaal (onder het kopje 'formulieren') kenbaar maken.
  Als u digitaal uw inspraakreactie instuurt heeft u hiervoor als burger uw DigiD-code nodig en als bedrijf of organisatie heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

  Na deze inzageperiode wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

  Vervolgens ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken in het gemeentehuis en op onze website ter inzage. In een huis-aan-huis blad staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening (zienswijze) mondeling, schriftelijk of digitaal (onder het kopje 'formulieren') kenbaar maken. Het digitale formulier vindt u hiernaast onder het kopje 'formulieren'.

  Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

  Nadat het plan is vastgesteld, moet de gemeente het plan opnieuw 6 weken ter inzage leggen. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.  Wanneer er tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het gehele bestemmingsplan pas op zijn vroegst in werking nadat de Raad van State op het verzoek om voorlopige voorziening heeft beslist.

 • Formulieren

 • Wat heb ik nodig?

  Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?
 • Aanvullende info

  Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.

 • Afspraak maken

  Nooit meer in de rij! Gemeente Heeze-Leende werkt op afspraak. Maak digitaal een afspraak met de gemeente voor dit product:

  Afspraak informatie / advies bestemmingsplan

 • Verwijzingen

Pagina opties