Coronasteun en coronasubsidie

 • Wat is het?

  De gemeente Heeze-Leende heeft de Beleidsregel Coronasteun gemeente Heeze-Leende 2021 vastgesteld. De beleidsregel heeft tot doel de negatieve effecten van corona te bestrijden door het verlenen van coronasubsidie voor het stimuleren van activiteiten, of door het verlenen van coronasteun voor het behouden van organisaties die van maatschappelijk belang zijn voor Heeze-Leende.

  In de eerste aanvraagronde die liep tot 1 september 2021 zijn vier subsidies verstrekt. Met een tweede aanvraagronde wordt nu nogmaals de mogelijkheid geboden coronasteun of coronasubsidie aan te vragen, tot 1 november 2021. 

 • Hoe werkt het?

  Coronasteun: gericht op het behoud van de organisatie

  Een organisatie met maatschappelijk belang kan een verzoek indienen voor coronasteun. Hiermee worden organisaties bedoeld die activiteiten aanbieden en/of organiseren gericht op amateursport, cultuur, welzijn, educatie en/of de samenleving, en die naar het oordeel van het college een voldoende substantiële bijdrage leveren aan het voorzieningenniveau in de gemeente.

  Wordt het voortbestaan van uw organisatie bedreigd als gevolg van de coronacrisis, dan kunt u coronasteun aanvragen in de vorm van:

  • vervroeging van bevoorschotting van verleende subsidie;
  • het verlenen van een (aanvullende) incidentele subsidie;
  • opschorting van de huur van gemeentelijk vastgoed, met een maximum van twee jaar. Hierbij geldt een grens van € 1.000,- per jaar. Onder dit bedrag wordt geen huur opgeschort;
  • kwijtschelding van de huur van gemeentelijk vastgoed.

  Coronasubsidie: gericht op het stimuleren van activiteiten

  Op verzoek kan een (aanvullende) incidentele coronasubsidie worden verleend voor activiteiten die naar het oordeel van het college van voldoende maatschappelijk belang zijn en die bijdragen aan het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Het subsidiebedrag is minimaal € 500,- en maximaal €15.000,-.

  De activiteiten moeten beginnen in 2021, en moeten passen binnen de coronamaatregelen. Ze moeten bovendien in voldoende mate gericht zijn op de gemeente of haar inwoners en mogen niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde.

 • Wat moet ik doen?

  Denkt u op grond van bovenstaande informatie in aanmerking te komen voor coronasteun of coronasubsidie? Lees dan hier wat u moet doen om coronasteun of -subsidie aan te vragen. 

  Wat moet ik doen voor coronasteun?

  Bekijk de Beleidsregel voor de voorwaarden voor coronasteun

  Aanvragen coronasteun

  Het aanvraagformulier heeft vanwege veiligheid een tijdslot van 15 minuten per pagina. Zorg daarom voordat u start met het invullen van het formulier voor de juiste benodigde bijlagen (zie 'Wat heb ik nodig?').

  U kunt uw aanvraag indienen tot 1 november 2021. Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen drie maanden na 1 november 2021 een besluit over de tijdig en volledig ingediende aanvragen. 

  Wat moet ik doen voor coronasubsidie?

  Bekijk de Beleidsregel voor de voorwaarden voor coronasubsidie

  Aanvragen coronasubsidie

  Het aanvraagformulier heeft vanwege veiligheid een tijdslot van 15 minuten per pagina. Zorg daarom voordat u start met het invullen van het formulier voor de juiste benodigde bijlagen (zie 'Wat heb ik nodig?').

  U kunt uw aanvraag indienen tot 1 november 2021. Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen drie maanden na 1 november 2021 een besluit over de tijdig en volledig ingediende aanvragen. 

 • Wat heb ik nodig?

  Benodigde bijlagen voor coronasteun

  1. Omschrijving van uw activiteiten.
  2. Jaarrekening 2020
  3. Begroting 2021
  4. Toelichting waarom u een beroep doet op coronasteun
  5. Indien van toepassing bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen van vangnetregelingen en een opgave van de inkomsten die daaruit zijn ontvangen (of nog te verwachten zijn).
  6. Uitleg van ondernomen acties om kosten te minimaliseren of uit te stellen, of inkomsten te behouden/te verruimen.
  7. Overige toelichting bij de voorwaarden in art. 6 Beleidsregel Coronasteun, voor zover van toepassing
  8. Eventuele andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag

  Benodigde bijlagen voor coronasubsidie

  1. Een activiteitenplan van maximaal drie pagina’s A4;
  2. Een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven;
  3. Toelichting waarom de activiteit bijdraagt aan het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis;
  4. Eventuele andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag.
 • Aanvullende info

  Heeft u vragen over het aanvragen van coronasteun of coronasubsidie dan kunt u contact opnemen met de gemeente, per mail naar j.kuijs@heeze-leende.nl of u kunt bellen naar (040) 224 1400.

Pagina opties