Formulieren Wet BIBOB

 • Wat is het?

  Het gebruik van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) maakt onderdeel uit van de preventieve maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit. Het is één van de instrumenten die de overheid tot haar beschikking heeft om onbewuste steun van criminaliteit door middel van het verlenen van vergunningen, het geven van opdrachten of het verlenen van subsidies, te voorkomen.

  De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een van de speerpunten in het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Heeze-Leende. Ondermijnende criminaliteit is misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Bijvoorbeeld: door het onbedoeld ondersteunen van criminaliteit door het verlenen van vergunningen aan partijen die criminele activiteiten ontplooien wordt het vertrouwen in de gemeente beschadigd. Met de wet Bibob voorkomen we dus ongewenste ondersteuning van criminele activiteiten binnen de gemeente.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (040-2241502).

 • Hoe werkt het?

  De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob)

  De Wet Bibob en het daarbij behorende Besluit Bibob zijn van toepassing op diverse gemeentelijke vergunningen en ontheffingen, regelingen en transacties, waaronder: 

  • Drank- en Horecavergunningen
  • Exploitatievergunningen voor openbare inrichtingen
  • Omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten
  • Omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten
  • Subsidies
  • Aanbestedingen in de sectoren bouw, milieu en ICT
  • Vastgoedtransacties

  Bestuursorganen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wet Bibob. Hiervoor worden beleidsregels vastgesteld voor de verschillende toepassingen van de wet. In de beleidsregels staat aangegeven binnen welke branches de wet kan worden gebruikt en in welke gevallen het bestuursorgaan een Bibob-advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob. Een helder Bibob-beleid biedt duidelijkheid voor de burger en is inzichtelijk voor de betrokkenen. Bovendien kan een Bibob-beleidslijn preventief werken.

  De BIBOB vragenformulieren voor horeca- en omgevingsvergunningactiviteiten zijn opgesplitst in vier modellen:

  • Model 1, aanvrager eenmanszaak, VOF en CV;
  • Model 2, vennoot VOF en CV;
  • Model 3, aanvrager BV, NV en stichting;
  • Model 4, vennoot BV, NV en stichting.

  Daarnaast zijn er nog formulieren voor vastgoedtransacties en subsidies.

 • Wat moet ik doen?

  Over wie en wat gaat welk vragenformulier?

  Eenmanszaak, Vennootschap Onder Firma (VOF) en Commanditaire Vennootschap (CV)

  Model 1: Model 1 wordt ingevuld door de aanvrager van een eenmanszaak en/of door de aanvrager die namens een V.O.F. of C.V. de aanvraag doet. In model 1 staan vragen die gaan over zowel het bedrijf als de persoon die de aanvraag doet namens dat bedrijf.

  Model 2: Model 2 wordt ingevuld door alle overige vennoten van een V.O.F. of C.V. en niet door de persoon die namens die V.O.F of C.V. reeds vragenformulier 1 heeft ingevuld. In model 2 staan alleen vragen die betrekking hebben op de persoon die het vragenformulier invult.

  Rechtspersonen

  Model 3: Model 3 wordt ingevuld door de persoon die gemachtigd is namens de rechtspersoon de aanvraag te doen. Dat kan een bestuurder, maar ook iemand zijn die geen directe bemoeienis heeft met de rechtspersoon zoals bijvoorbeeld een accountant. In model 3 staan alleen vragen over het bedrijf en niet over de persoon.

  Model 4: Model 4 wordt ingevuld door alle bestuurders van de rechtspersoon. Indien de persoon die model 3 heeft ingevuld een bestuurder is van de aanvragende rechtspersoon, dient hij/zij ook model 4 nog in te vullen.

  • Mocht de bestuurder(s) een rechtspersoon, een V.O.F. of C.V. zijn, dan moet u verder te kijken in de Kamer van Koophandel wie er uiteindelijk als natuurlijk persoon tevoorschijn komt om het vragenformulier model 4 in te vullen.
  • In model 4 staan alleen vragen over de betreffende persoon en NIET over het bedrijf.
  • Bovenstaande is niet van toepassing bij een Bibob onderzoek Wabo bouwactiviteit!

  BIBOB toets Bouw

  Bij de BIBOB toets Wabo bouwactiviteit kennen we slechts één vragenformulier ongeacht of we te maken hebben met een natuurlijk persoon, een V.O.F. een C.V. of een rechtspersoon. De reden hiervoor is dat een vergunning in verband met een milieuactiviteit geweigerd kan worden indien betrokkenen (bestuurders en vennoten) veroordeeld zijn voor overtredingen in het kader van milieuactiviteiten. Bij bouwactiviteiten is dit niet mogelijk. Hier gaat het in het vragenformulier in grote lijnen slechts over de financiën.

  Formulieren indienen

  U kunt uw formulieren indienen via: postbus@heeze-leende.nl. Vergeet niet de gevraagde bijlages bij te voegen!

 • Documenten

Pagina opties