Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Subsidie

 • Wat is het?

  De gemeente Heeze-Leende subsidieert diverse (maatschappelijke, sport-, culturele en andere) activiteiten op basis van de Nota Subsidiebeleid, het Toetsingskader Subsidies (deze twee documenten vindt u onder het kopje 'Documenten') en de Algemene Subsidie Verordening (ASV).

  Vraag jaarlijkse subsidie 2021 aan

  Vraag een eenmalige subsidie aan

  De gemeente kent ook subsidies en regelingen voor ondernemers.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn twee soorten subsidies: de jaarlijkse subsidie en de eenmalige subsidie.

  De jaarlijkse subsidie

  De jaarlijkse subsidie is een subsidie voor alle reguliere, planbare, te voorziene activiteiten van een organisatie gedurende een kalenderjaar. Deze subsidie kan worden aangevraagd tot 1 mei van het voorafgaande kalenderjaar. Voor het lokale verenigingsleven is in het Toetsingskader Subsidies (deze vindt u onder het kopje 'Documenten') bepaald of een jaarlijkse subsidie wordt verleend.

  De eenmalige subsidie

  Een eenmalige subsidie is een subsidie voor eenmalige of nieuwe activiteiten die naar het oordeel van het college van voldoende maatschappelijk belang zijn. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de begrote kosten, met een maximum van € 2.500,-. Deze subsidie kan op elk moment schriftelijk worden aangevraagd, tot zes weken voor aanvang van de activiteit. Een eenmalige subsidie wordt maximaal éénmaal per vier jaren verleend, en niet in combinatie met een jaarlijkse subsidie. Een subsidieaanvraag voor € 2.500,- of meer moet als een jaarlijkse subsidie worden aangevraagd, dus vóór 1 mei. Een subsidieaanvraag die te laat is ingediend is in beginsel niet ontvankelijk en wordt in beginsel niet in behandeling genomen.

  Welke subsidie?

  Wilt u weten of u een jaarlijkse of een eenmalige subsidie kunt aanvragen? Gebruik hiervoor de beslisboom.

  Het besluit

  Op een tijdig ingediende aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit: de subsidie kan worden verleend, of vastgesteld, of geweigerd.

  De subsidie kan onder andere worden geweigerd indien de activiteiten:

  1.     naar het oordeel van het college in onvoldoende mate gericht zijn op, of ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen.
  2.     reeds in voldoende mate in de gemeente worden aangeboden.
  3.     niet passen binnen het beleid van de gemeente.
  4.     in voldoende mate uit eigen middelen of uit middelen van derden kunnen worden bekostigd.
  5.     in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.
  6.     ten doel hebben het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard.

  De subsidieverlening kan ook worden geweigerd indien de aanvrager de (aanvullende) gevraagde gegevens te laat heeft ingediend.

  Subsidies van € 5.000,- of meer worden meestal eerst verleend en bevoorschot, en na verantwoording definitief vastgesteld en eventueel verrekend met het voorschot.

  Subsidies van minder dan € 5.000,- worden meestal direct vastgesteld en meteen, of na verantwoording, uitbetaald.

 • Wat moet ik doen?

  Een jaarlijkse subsidie kunt u aanvragen tot 1 mei van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt. U kunt nu dus voor 2021 subsidie aanvragen. U kunt hiervoor online het aanvraagformulier jaarlijkse subsidie 2021 invullen. 

  Een eenmalige subsidie kunt u online aanvragen met het aanvraagformulier eenmalige subsidie. Dat kan op elk moment, tot zes weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Het college beslist binnen 13 weken op uw aanvraag. Wilt u vóór aanvang van uw activiteiten weten of u subsidie ontvangt, dan moet u de subsidie dus tenminste 13 weken voor aanvang van uw activiteiten aanvragen.

  Wilt u weten of u een jaarlijkse of een eenmalige subsidie kunt aanvragen? Gebruik hiervoor de beslisboom.

 • Formulieren

  Let op!

  De formulieren hebben -voor uw veiligheid- een tijdslot. Als u langer dan 15 minuten op één stap blijft staan, wordt u uitgelogd. Hou hier rekening mee!

  Hou daarom bijlagen, zoals de beschrijving van de uw activiteiten, bij de hand.

  U kunt de subsidie aanvragen met eHerkenning Niveau 1. Dit is een soort DigiD voor organisaties. Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online uw zaken met de overheid te regelen. Zie voor meer informatie www.eherkenning.nl.  

 • Documenten

 • Wat heb ik nodig?

  U krijgt subsidie voor uw activiteiten. Daarom vragen we een omschrijving van uw (eenmalige, wekelijkse, jaarlijkse, gewone en extra) activiteiten. Het is handig als u deze in een bijlage zet, u kunt deze vervolgens uploaden in het aanvraagformulier. 

  Vraagt u voor het eerst een jaarlijkse subsidie aan of vraagt u een eenmalige subsidie, dan is ook een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven nodig. Deze kunt u eveneens als bijlage uploaden in het aanvraagformulier. 

  De aanvraagformulieren werken vanwege veiligheid met een tijdslot, zijn er 15 minuten beschikbaar per in te vullen pagina. Daarom is het handig om bovengenoemde bijlagen vooraf gereed te hebben. 

 • Hoe lang duurt het?

  Op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie beslist het college vóór 31 december van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

  Op een aanvraag voor een eenmalige subsidie beslist het college binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Wilt u vóór aanvang van uw activiteiten weten of u hiervoor subsidie ontvangt, dan dient u de subsidie dus tenminste 13 weken voor aanvang van de activiteiten aan te vragen.

 • Afspraak maken

  Voor dit product is het niet nodig om een afspraak te maken. Wel kunt u contact opnemen met de gemeente als u vragen heeft. Dit kan per mail, naar j.kuijs@heeze-leende.nl. Ook kunt u bellen naar 040 224 1400. 

Pagina opties