Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Centrale As; totaaloplossing verkeer

In 2007 heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen in Heeze-Leende. Op basis van dit onderzoek kiest de gemeente heel duidelijk voor sturing van het verkeer langs één Centrale As. Deze as loop van de afslag A2 bij Zevenhuizen tot de Somerenseweg. Deze centrale as wordt een 80 km weg. Alle overige wegen worden ingericht als 30 of 60 km weg. Hierdoor zal het (doorgaande) (vracht)verkeer door de woonkernen sterk afnemen.

Voor de Centrale As heeft de gemeenteraad op 12 juli 2010 een voorkeursvariant vastgesteld. Ook heeft de raad besloten om variant 2b mee te nemen bij het opstellen van de gemeentelijke structuurvisie. Het voorkeurstracé van variant 2b kunt u hieronder downloaden. Omdat de aanleg van de Centrale As te groots is om in een keer te realiseren, heeft het college van burgemeester en wethouders een fasering aangebracht in de aanpak van de Centrale As. De eerste fase loopt van Zevenhuizen via Het Heike tot aan de Leenderweg. De tweede fase loopt van 't Heike via Sterkselseweg tot aan Somerenseweg. In deze fases wordt ook naar de mogelijkheden gezocht op gedeeltes van wegen eerder aan te leggen.

Twee fasen

De Centrale As is een nieuw te ontwikkelen wegverbinding tussen de Somerenseweg in Heeze en de A2 die de wegen door de kernen van Heeze en Leende moet ontlasten. Door een centrale ontsluitingsweg buiten de kernen om wordt meer sturing gegeven aan de verkeersstromen. Dit zorgt voor hogere verkeersveiligheid en betere leefbaarheid en verblijfsklimaat in de kernen. Daarbij wordt het bedrijventerrein De Poortmannen beter gefaciliteerd in de ontsluiting. Ook biedt dit de mogelijkheid om de overige wegen binnen en buiten de kom in te richten als 30 of 60 km/u wegen, passend bij hun gebruik en ruimtelijke functies.
In combinatie met het doortrekken van de Centrale As naar de Somerenseweg en het verbinden van de Randweg Heeze op de Centrale As ontstaat een wegverkeerssysteem dat zorgt dat de doorgaande verkeersstromen geheel buiten de kernen wordt afgewikkeld.

Belangrijke aandachtspunten in het tracé

De Centrale As kruist de spoorlijn Eindhoven-Weert tussen de huidige overwegen de Industrieweg en Het Heike. In de plannen is uitgegaan van een ongelijkvloerse kruising met het spoor. De kosten van deze ongelijkvloerse kruising, naar verwachting een onderdoorgang, is één van de grote kostenposten waardoor de aanleg van de Centrale As niet eenvoudig is.

Een ander aspect betreft de aansluiting op de A2. Hier moet de halve aansluiting Leende/Zevenhuizen worden opgewaardeerd tot een volledige aansluiting, met de oorspronkelijke gedachte dat de op en afritten bij Maarheeze worden gesloten. 

Aansluiting Zevenhuizen

Het aansluiten op de aansluiting Zevenhuizen, in relatie tot de Centrale As, zorgt voor een verschuiving van de intensiteiten op de aansluiting Leende en de aansluiting Valkenswaard. In de meeste gevallen zijn deze intensiteitsverschuivingen niet groot. De grootste effecten zijn te zien in de kernen waar, door de afname van het verkeer, de leefbaarheid en veiligheid verbetert.

Voor de A2 geldt dat de verschillen niet heel groot zijn en ook slechts in een beperkt gebied effect hebben. In de autonome situatie is al sprake van congestie (filevorming). Elke toename van verkeer leidt tot een verslechtering. Uit onderzoek blijkt dat op enkele wegvlakken van de A2 de druk afneemt, maar op een enkel wegvak ook toeneemt. Juist deze toename heeft er bij het Ministerie van I&M toe geleid om voorlopig niet in te stemmen met het volledig maken van de aansluiting Zevenhuizen.

Het eventueel opwaarderen van aansluiting Zevenhuizen staat ook in relatie met een mogelijke verbreding van de A2. De gemeente zet zich in om de A2 zo snel mogelijk te verbreden. Momenteel wordt er een MIRT onderzoek uitgevoerd en loopt er een 'spitsmijden' traject.

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Het doel van het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is het bevorderen van veilige en vlotte doorstroming van wegverkeer en treinen op overwegen door middel van innovatieve kosteneffectieve maatregelen, zodat het aantal incidenten of de kans daarop aantoonbaar vermindert. Uitgangspunt is om maatregelen in cofinanciering te realiseren. In de begroting van het Ministerie van I&nM is daartoe tot 2028 in totaal € 200 miljoen opgenomen. Met de beoogde cofinanciering door decentrale overheden is het de ambitie om verbetermaatregelen te treffen in de orde van grootte van € 400 miljoen. Het LVO is uitdrukkelijk geen subsidie- of financieringsprogramma, maar een gezamenlijke verbeteropgave.

Inzet LVO gemeente Heeze-Leende
De komst van LVO biedt een cofinancieringsmogelijkheid voor de gemeente Heeze-Leende waarbij ten behoeve van de verbetering van de veiligheid en doorstroming op overwegen, integraal kan worden gekeken naar de voordelen voor weg en spoor. Zo kan een pakket aan maatregelen worden ingebracht, waar combinaties van het opheffen van overwegen, het herinrichten en daarmee verbeteren van een bestaande overweg en het afwaarderen van een overweg tot een overweg voor uitsluitend langzaam verkeer, mogelijk samen kunnen opgaan met het realiseren van een nieuwe overweg. Daarbij doet zich ook het feit voor dat de overweg Oude Stationsstraat/Leenderweg hoog op de lijst van overwegen met verbeterpotentieel staat die het Ministerie van I&M heeft opgesteld.

Het afgelopen jaar zijn er een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt. Deze zijn een aantal keer besproken met de regiodirecteur van ProRail. Daaruit bleek dat er onvoldoende veiligheidswinst voor het spoor werd behaald. Daarom is gezocht naar alternatieven. Naast het afsluiten van drie spoorwegovergangen in het buitengebied van Heeze is voorgesteld om één van de spoorwegovergangen Emmerikstraat of Schoolstraat tot alleen langzaam verkeer af te waarderen. Dit is door ProRail als onvoldoende beoordeeld in het totaal pakket van maatregelen in het kader van de Centrale As/LVO. 

Daaruit is het idee ontwikkeld om de Emmerikstraat open te houden voor al het verkeer en de Schoolstraat af te sluiten. Hierdoor blijft de verbinding wel aanwezig tussen de wijken, echter komt er wel een overweg te vervallen. Vanuit de vormgeving is de voorkeur om de Emmerikstraat open te houden in verband met de wegbreedte. In dit profiel kan het verkeer beter worden afgewikkeld. De Schoolstraat is smaller en kent ook nog een basisschool naast het tracé waar de verkeersdruk juist niet gestimuleerd moet worden. Met deze extra afsluiting kon de regiodirecteur instemmen. In september 2016 heeft de gemeente een Plan van aanpak naar het de provincie gestuurd. Zij hebben dit met een positief advies doorgestuurd naar het Ministerie van I&M. Indien de Minister hiermee instemt, wordt onder leiding van het Ministerie van I&M nader onderzoek uitgevoerd om zo te komen tot de beste oplossing voor zowel het spoor als de weg.

Tracé Poortmannen – Somerenseweg

In 2015 is het bestemmingsplan Poortmannen vastgesteld door de gemeenteraad. In dit bestemmingsplan is ook een aansluiting opgenomen op de Sterkselseweg. De huidige Boelakkers wordt daarbij doorgetrokken tot aan de Sterkselseweg. In juni 2017 is deze weg geopend.

Om de voortgang in de Centrale As te houden heeft de gemeenteraad in 2015 een werkgroep Verkeer opgericht. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om alvast gedeeltes van de Centrale As aan te leggen. Dit heeft geleid tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek van het tracégedeelte tussen de Poortmannen tot aan de Somerenseweg, ook wel Verkeersafwikkeling De Poortmannen genoemd. Het haalbaarheidsonderzoek is in de gemeenteraad van 3 april 2017 vastgesteld. Momenteel vindt er een verdieping plaats op dit onderzoek. Het onderzoek is hieronder te downloaden.

Pagina opties