Kleine Dommel

Wateroverlast voorkomen
Het beekdal van de Kleine Dommel, het gebied tussen de A67 bij Geldrop en Kasteel Heeze, gaat de komende jaren veranderen. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Woonwijken in Geldrop lopen daardoor minder risico op overstroming. Als de geplande kades zijn aangelegd, kan in dit bergingsgebied bij extreme en langdurige regenval veel meer water dan nu worden geborgen. In totaal maximaal 1,5 miljoen m3. Het dal van de Kleine Dommel heeft van nature een ‘badkuip'-vorm en is daarom erg geschikt voor waterberging. De beek treedt bij hoogwater in de huidige situatie ook buiten zijn oevers.

Natuurontwikkeling
Behalve het voorkomen van wateroverlast wordt ook gewerkt aan de Kleine Dommel zelf en de aangrenzende natuurgebieden. De beek en het beekdal worden natuurlijker door nieuwe meanders te graven en op enkele plaatsen de brede loop minder diep en smaller te maken. Een natuurlijke beek in een mooi landschap. Het waterschap werkt hiervoor samen met onder andere Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Van diverse percelen in het gebied  wordt de bovenste voedselrijke bodemlaag afgegraven. En om water langer in het gebied vast te houden, worden diverse stuwtjes aangebracht en slootjes afgedamd. Zo krijgt zeldzame natuur, die door verdroging is aangetast, meer mogelijkheden om te ontwikkelen.

Werkzaamheden tussen de A67 en de Rul
De komende maanden zullen de werkzaamheden nabij de Kleine Dommel niet onopgemerkt blijven voor inwoners van Heeze en recreanten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van 2017 klaar. Er is gestart met de afplaggingen tussen de A67 en de Rul. Daarnaast worden binnenkort ook de nieuwe meanders gegraven. De grond die nu vrijkomt, wordt zoveel als mogelijk hergebruikt in het gebied. Onder ander voor het maken van de kades. 

Informatie over de werkzaamheden
Buiten de informatie die gepubliceerd wordt op www.dommel.nl/kleinedommel, worden omwonenden vooraf geïnformeerd als er werkzaamheden in de directe omgeving plaatsvinden. Naast De Rulse Hoeve, ter hoogte van Rul 31, staat een bouwkeet en komt een informatiepunt. De aannemer houdt hier ook inloopspreekuren om vragen over de werkzaamheden te beantwoorden. Dit spreekuur vindt wekelijks plaats op donderdag van 13.30 uur tot 15.00 uur. Voor direct contact over vragen en opmerkingen met betrekking tot de uitvoeringswerkzaamheden is er ook een speciaal telefoonnummer: 06 8195 6709 (omgevingsmanager Rasenberg/ Colijn). Liever per e-mail uw vraag stellen? kleine.dommel@rasenberginfra.nl

Tevens is er een speciale bouwapp waarop actuele informatie en foto’s te zien zijn. Download de BouwApp in de Appstore of Google PlayStore en zoek op het project  “Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel”

Financiering
De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Pagina opties