Bekendmaking Beleidsregel Bibob

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken bekend dat zij de Beleidsregel Bibob gemeente Heeze-Leende 2018 hebben vastgesteld.

De toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) maakt deel uit van de bestuurlijke aanpak tegen de georganiseerde criminaliteit. Het is één van de instrumenten die de overheid tot haar beschikking heeft om te voorkomen dat zij ongewild criminaliteit faciliteert door middel van het verlenen van vergunningen, het gunnen van opdrachten of het verlenen van subsidies. Daarbij komt dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit een van de speerpunten in het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Heeze-Leende is.

De Wet Bibob en het daarbij behorende Besluit Bibob zijn van toepassing op diverse gemeentelijke vergunningen en ontheffingen, regelingen en transacties, waaronder: 

  1. Drank- en Horecavergunningen
  2. Exploitatievergunningen voor openbare inrichtingen
  3. Omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten
  4. Omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten
  5. Subsidies
  6. Aanbestedingen in de sectoren bouw, milieu en ICT
  7. Vastgoedtransacties

Bestuursorganen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wet Bibob. Daarom worden er voor de verschillende toepassingscategorieën van de wet beleidsregels vastgesteld. In de beleidsregels staat aangegeven binnen welke branches de wet wordt toegepast en in welke gevallen het bestuursorgaan een Bibob-advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob. Een helder Bibob-beleid voorkomt willekeur, biedt duidelijkheid voor de burger en is inzichtelijk voor de betrokkenen. Bovendien kan een Bibob-beleidslijn preventief werken.

De Beleidsregel Bibob gemeente Heeze-Leende 2018 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Pagina opties