Gemeenteraad Heeze-Leende stelt kadernota 2022 vast

Rijk stelt tijdelijk extra geld ter beschikking

De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft op 6 juli de kadernota vastgesteld. De kadernota schetst het kader waarbinnen het college de begroting 2022 verder uitwerkt. Eerder leken er flinke keuzes gemaakt te moeten worden. Doordat het Rijk recent voor 2022 extra geld ter beschikking heeft gesteld, was het niet noodzakelijk om nu al die harde noten te kraken.

Financiële positie

De kadernota schetst het kader waarbinnen het college de begroting 2022 verder uitwerkt, alvorens de begroting in november door de gemeenteraad weer wordt vastgesteld. De kadernota is daarmee primair het document waarin strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst en de integrale afweging van beleid vorm krijgt.

Lange tijd bleef het financieel perspectief onduidelijk, door het uitblijven van structureel extra middelen van het Rijk, voor het door het Rijk ingezette beleid rond thema’s als Jeugdzorg, Wmo invoering van de omgevingswet en de klimaatafspraken. In juni ontvingen de gemeenten de meicirculaire van het Rijk. De meicirculaire 2021 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. Deze meicirculaire geeft de financiële positie van de gemeente voor 2022 een lichte verbetering, maar voor de jaren daarop een verslechtering. Het Rijk heeft wel recent, na de meicirculaire, extra middelen beschikbaar gesteld die voor 2022 een groot deel van het tekort zal verminderen waardoor het probleem voor 2022 te overzien is. Of de gemeente deze extra bijdrage ook voor de komende jaren gaat krijgen is aan het nieuwe kabinet. Dat betekent dat de onzekerheid voor 2023 en verder nog steeds bestaat.

Waar zet de gemeente Heeze-Leende op in

Nu het financiële probleem voor 2022 verlicht is, was het niet noodzakelijk om samen met de gemeenteraad zware politieke beleidskeuzes te maken voor de invulling van de meerjaren begroting 2022. Uiteraard blijft de gemeente ook voor wettelijke en onvermijdbare ontwikkelingen geld vrij maken en corrigeert ze de tekorten in het bestaand beleid zodat ze een reële begroting maakt. Het gaat hier onder andere  om de invoering van de omgevingswet, de inkoop van jeugdhulp, de toename van leerlingenvervoer, het opzetten van actueel erfgoedbeleid en het uitbreiden van de doelgroep schuldhulpverlening.

Daarnaast zijn er diverse beleidskeuzes gemaakt, die in de begroting 2022 een plek krijgen:

  • De centrumontwikkeling Heeze
  • Duurzaamheid
  • Reconstructie Ginderover en Somerenseweg in Heeze
  • Aanleg of kwaliteitsverbeteringen van diverse fietspaden
  • Hanging Baskets dorpskernen
  • Het doen van een woningbehoefte onderzoek
  • Inzet van een zogenoemde NT2-leerkracht
  • Buurtbemiddeling
  • Sociaal raadsliedenwerk
  • Functionele aanpassing van dorpshuis Valentijn

Ook zijn er diverse moties aangenomen, tijdens de vergadering van de gemeenteraad, waaronder het uitbreiden van het aantal werkuren van de jongerenwerkers en het op korte termijn verbeteren van de Bosschlaan in Heeze. Ook de andere aangenomen moties zijn deels beleidsinhoudelijk en deels gericht op de omvang van de budgetten. De gemeenteraad heeft het college opgedragen om nog eens kritisch te kijken naar de noodzaak of naar de omvang van de budgetten.

Op basis van de aangenomen kadernota en moties werkt het college voor de begroting 2022 de inhoudelijke ambities verder uit. De begroting 2022 wordt in november in de gemeenteraad behandeld.

Pagina opties