Hoe staat het ervoor met het Beleidsplan Sociaal Domein Heeze-Leende 2020-2023?

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Medio juli hebben we u via de nieuwsbrief van de gemeente geïnformeerd over ons Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023. In juni is in elke kern (Heeze, Leenderstrijp, Leende en Sterksel) een bijeenkomst Wonen-Welzijn-Zorg georganiseerd. We zijn met de inwoners en vrijwilligers- en belangenorganisaties in gesprek gegaan om ideeën op te halen voor het nieuw op te stellen Beleidsplan Sociaal Domein. Ook hebben we bijeenkomsten georganiseerd voor de professionele organisaties waar we veel mee samenwerken.

We hebben de zomerperiode gebruikt voor het schrijven van het concept beleidsplan en hebben waar mogelijk de input van de participatiebijeenkomsten gebruikt. Vervolgens hebben we het concept beleidsplan besproken met onze Adviesraad Sociaal Domein en het Sociaal Team. Op maandag 30 september zijn we met de gemeenteraad in gesprek gegaan over het beleidsplan. Ook de door hen gemaakte opmerkingen zijn zoveel mogelijk in het beleidsplan verwerkt.

Met het beleidsplan geven we invulling aan het lokale sociale beleid voor de jaren 2020 t/m 2023. Waar voorheen verschillende beleidsplannen werden geschreven, is nu voor het eerst een integraal beleidsplan opgesteld. Onderwerpen zijn jeugd en onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, participatie, re-integratie, minimabeleid, gezondheidsbeleid, sport en cultuur. Niet inbegrepen is het wonen. Hier zijn tijdens de participatieavonden best veel opmerkingen over gemaakt en die hebben we gedeeld met onze collega’s die een woonvisie aan het maken zijn. De opmerkingen over wonen worden hierin dus zoveel mogelijk meegenomen. Ook opmerkingen die geplaatst zijn over de ruimtelijke omgeving hebben we doorgegeven aan onze collega’s die werken aan de nieuwe Omgevingsvisie. Het beleidsplan Sociaal Domein gaat in op de thema’s Betrokken bij elkaar, Iedereen kan meedoen, Een fijn en veilig thuis, en Een gezonde samenleving.

Hoe nu verder?

Het concept beleidsplan zal binnenkort voor inspraak worden aangeboden aan inwoners en belanghebbenden. Via diverse media, ook weer via deze nieuwsbrief, zal worden bekendgemaakt hoe en tot wanneer u kunt inspreken

Na verwerking van de inspraakreacties wordt het definitieve beleidsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd op maandag 10 februari 2020.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met WonenWelzijnZorg@heeze-leende.nl.

Pagina opties