Jaarrekening 2020 gemeente Heeze-Leende positief

De gemeente Heeze-Leende sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat. Het college van burgemeester en wethouders biedt de jaarstukken nu aan de gemeenteraad aan en legt financiële en inhoudelijke verantwoording af.

Wethouder Pieter van der Stek: “In 2020 heeft de gemeente wederom stappen gezet en doelen bereikt. Het was een uitdagend jaar met de wereldwijde Coronapandemie. Veel andere wegen zijn bewandeld om toch de nodige resultaten te boeken en vooral de inwoners te helpen en ondersteunen. Zo pakken de welzijnsconsulent in Leende en de sociaal makelaar in Heeze samen met actieve vrijwilligers, individuele hulpvragen van inwoners op. De nieuwe beleidsnota “Samen komen we verder” van het Sociaal Domein is in samenspraak met inwoners vastgesteld. Samen met jongeren is de skatebaan in Heeze vernieuwd en met 40 sport-, beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties is het Lokaal Sport- en beweegakkoord opgesteld. Het nieuwe dorpshuis De Schammert met basisschool en kinderopvang in Leende is in gebruik genomen. Dit gebouw gaat een waardevolle en duurzame bijdrage leveren aan het rijke verenigingsleven van Leende. De Randweg in Heeze is gerealiseerd waardoor doorgaand verkeer niet meer door het centrum van Heeze hoeft te rijden. Een belangrijke stap om de leefbaarheid van Heeze te verbeteren. Ook de Langstraat en de Oostrikkerstraat in Leende zijn verbeterd. En het parkeerterrein bij het NSstation in Heeze is uitgebreid. De nieuwe duurzame ambulancepost in Leende is in gebruik genomen. We hebben als gemeente onder bepaalde voorwaarden meegewerkt aan het omvormen van leegstaande bedrijfspanden (vaak winkels) naar woonmogelijkheden. Hierdoor komen er in de nabije toekomst zo’n 80 woningen bij in Heeze-Leende. We zijn gestart met een pilot om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. En het hele buitengebied is voorzien van het HSLglasvezelnetwerk.“  

Financiën onder druk

Het algemene financiële beeld dat de jaarrekening schetst is positief, maar de gemeente staat financieel nog steeds onder druk. Het voordelig resultaat is vooral toe te schrijven aan incidentele voordelen. Het uitblijven van voldoende rijksmiddelen voor jeugd en Wmo-taken blijft dan ook een voortdurende zorg. Daarbij lopen er nog discussies tussen Rijk en de gemeenten over de herverdeling van de algemene uitkering uit het gemeente fonds. Deze discussie brengt onzekerheid met zich mee voor de komende jaren.

De Corona-crisis treft inwoners, ondernemers en medewerkers. Het college doet alles wat in haar vermogen ligt om hen te ondersteunen door deze moeilijke tijd te komen. De financiële consequenties voor de gemeente zijn op dit moment niet goed in te schatten. Het college volgt de ontwikkelingen op de voet en hoopt ingrijpende maatregelen te voorkomen of uit te stellen. Naar verwachting presenteert de gemeente dit najaar een breder financieel perspectief richting gemeenteraad.

Pagina opties