Kadernota 2022: Financieel perspectief onzeker

Het college van Heeze-Leende start in aanloop naar een sluitende meerjarenbegroting toch met een onzeker financieel perspectief. Het Rijk zet wel nieuw beleid in, maar structureel extra middelen blijven uit.

Financiële positie

De kadernota schetst het kader waarbinnen het college de begroting 2022 verder uitwerkt, alvorens deze in november door de gemeenteraad weer wordt vastgesteld. De kadernota is daarmee normaliter primair het document waarin strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst en de integrale afweging van beleid vorm krijgt.

Door het uitblijven van structureel extra middelen van het Rijk is het financieel perspectief  onduidelijk. Het door het Rijk ingezette beleid rond thema’s als Jeugdzorg, Wmo invoering van de omgevingswet en de klimaatafspraken gaat desalniettemin onverminderd door.  

Het college wil gelet op deze onzekerheden met de gemeenteraad in gesprek gaan om samen politieke keuzes te maken voor de invulling van de meerjaren begroting 2022.

In juni ontvangen de gemeenten de meicirculaire. De meicirculaire 2021 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. Mogelijk dat de meicirculaire dit jaar zicht geeft op verlichting door hogere uitkering maar daar is op dit moment geen zicht op. De uitkomsten van de meicirculaire zijn naar verwachting bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad op 28 juni beschikbaar.

Waar zet de gemeente Heeze-Leende op in

Uiteraard maakt de gemeente ook voor wettelijke en onvermijdbare ontwikkelingen geld vrij en corrigeert ze de tekorten in het bestaand beleid zodat ze reëel raamt. Het gaat hier onder andere  om de invoering van de omgevingswet, de inkoop van jeugdhulp, de toename van leerlingenvervoer, het opzetten van actueel erfgoedbeleid en het uitbreiden van de doelgroep schuldhulpverlening.

Daarnaast zijn er diverse beleidskeuzes te maken. Die beleidskeuzes wil het college graag samen met de raad maken.

Nadat de gemeenteraad op 5 juli samen met het college beleidskeuzes heeft gemaakt op basis van de aangeboden kadernota, werkt het college in opmars naar de begroting 2022 de inhoudelijke ambities verder uit in vervolg op het coalitieakkoord.

Pagina opties