Nieuwe Omgevingswet gaat in op 1 juli 2022

Let op: als u een plan onder het huidige omgevingsrecht wilt realiseren, is snel actie nodig!

Minister Ollongren heeft bekend gemaakt dat ze op 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet wil laten ingaan. Eén van de doelen van de Omgevingswet is zorgen dat de regels in de leefomgeving eenvoudiger worden. Onder leefomgeving vallen onder andere gebouwen, infrastructuur, bodem, geluid en erfgoed. De Omgevingswet wil zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving en meer ruimte bieden voor inbreng en ideeën vanuit inwoners en ondernemers.

Wanneer u iets wilt aanpassen in de leefomgeving krijgt u vanaf 1 juli 2022 te maken met de Omgevingswet. Als u uw (bouw)plannen nog onder het huidige omgevingsrecht wilt realiseren, dan is er snel actie nodig.

(On)zekerheid

Met de komst van de Omgevingswet verandert niet alleen het proces van aanvragen, maar ook de behandeling en beoordeling van uw plannen. Veel zaken, zoals bijvoorbeeld (buurt)participatie, worden na invoering van de Omgevingswet de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. In de overgangsfase kunnen we bij de doorlooptijd en beoordeling van plannen wellicht nog kinderziektes tegenkomen, die voor vertraging of onzekerheid kunnen zorgen. Het is dan ook te verwachten dat er nog een piek aankomt van aanvragen die onder het huidige omgevingsrecht behandeld moeten worden; deze regels zijn nu namelijk bekend en duidelijk.

Bestemmingsplanwijziging

Bij een (bouw)plan waarvoor een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is, is zelfs heel snel actie nodig. Het bestemmingsplan moet dan namelijk voor 1 juli 2022 ter inzage gelegd zijn. Het voorbereiden van een terinzagelegging van een bestemmingplan kost minimaal 5 maanden. Daarom moeten aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen uiterlijk 1 februari 2022 ingediend zijn. Heeft u plannen waarvoor het bestemmingsplan aangepast moet worden en u wilt niet wachten op de Omgevingswet? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Omgevingsvergunning

Als uw (bouw)plan binnen het bestemmingsplan past, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Omgevingsvergunningsaanvragen die voor 1 juli 2022 ingediend worden, moeten voldoen aan het huidige omgevingsrecht. Vanaf 1 juli 2022 moeten deze voldoen aan de Omgevingswet.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 juli 2022 gaat ook de Wkb stapsgewijs in, in eerste instantie voor eenvoudigere bouwwerken zoals het (ver)bouwen van eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. De wet is bedoeld voor het verbeteren van de bouwkwaliteit en van de positie van de consument. Hiervoor komt er een andere manier van toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende (kwaliteits)eisen houden. Zo wordt onder andere de aansprakelijkheid van de aannemer verruimd en geldt er een informatieplicht richting de opdrachtgever.

Dus bent u aannemer of heeft u bouwplannen? Laat u dan goed informeren wat deze wet voor u betekent.

Meer informatie

Lees hier meer informatie over de Omgevingswet.

Pagina opties