Verbreding A67 weer een stap dichterbij

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Minister Van Nieuwenhuizen en de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben vorige week afspraken gemaakt over de aanpak van de A67. De A67 tussen Eindhoven en Geldrop wordt gedeeltelijk verbreed van 2 naar 3 rijstroken.

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT)  tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat is een voorkeur vastgesteld voor te nemen maatregelen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Dit besluit is een belangrijke stap om de problemen op de A67 aan te pakken.

Capaciteitsvergroting  en aanvullende korte termijn maatregelen

De A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. In de richting van Geldrop vanuit Eindhoven wordt een derde rijstrook toegevoegd. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit uitgebreid door middel van een weefvak. Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop/Heeze dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer. 

Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in een pakket aan Smart Mobility-maatregelen en kleine aanpassingen van de infrastructuur. Smart Mobility-maatregelen zijn slimme maatregelen die erop gericht zijn om de hoeveelheid verkeer te verminderen, de doorstroming te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen. Besloten is dat er wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Heeze en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken. Verder zal het meten van de bandenspanning van vrachtwagens worden gerealiseerd, om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Ook is gekozen voor een slim systeem om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen.

De minister heeft ook besloten om kleine infrastructurele maatregelen te nemen, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van pechhavens en het aanpassen van de bebording zodat deze beter zichtbaar is nabij afritten. Verschillende aansluitingen moeten daarnaast ook nog aangepast ten oosten van Heeze.

Het effect van deze aanpak zal gemonitord worden zodat op termijn bekeken kan worden of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn.

Inspraakavonden

In de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken is de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar oplossingen voor een prettiger, veiliger en beter doorstromende A67. In een proces samen met weggebruikers, omwonenden, betrokken overheden en maatschappelijke organisaties zijn knelpunten en oplossingen in beeld gebracht. Vervolgens zijn deze oplossingen samen met de partijen nader uitgewerkt en zijn de effecten onderzocht. Het pakket aan maatregelen dat nu is vastgesteld is het resultaat van dit gezamenlijke proces. 

De volgende stap in de Verkenning is dat het Voorkeursalternatief zoals door de minister is gepresenteerd, wordt uitgewerkt in een Ontwerp-Structuurvisie. Deze wordt volgens planning medio december gepubliceerd samen met de planMER. Gedurende zes weken wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de Structuurvisie.

Tijdens de periode van terinzagelegging worden twee inspraakavonden georganiseerd in januari 2019. Er kan ter plekke mondeling een zienswijze ingediend worden op de Structuurvisie.

Planuitwerkingsfase

Met de definitieve Structuurvisie is de Verkenning afgerond. De volgende fase van de MIRT-procedure gaat vervolgens van start: de zogenaamde Planuitwerkingsfase. De Planuitwerkingsfase is gericht op de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief en een goede inpassing van de maatregelen in de omgeving.

Meer weten?

Kijk op www.mirtA67.nl en op de Facebookpagina https://www.facebook.com/onzeA67. U kunt ons ook volgen op Twitter via @OnzeA67. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). 

Pagina opties