Wolf in Heeze-Leende

In de afgelopen jaren zijn in Nederland al verschillende in het wild levende wolven gezien en de eerste wolf heeft zich inmiddels in Nederland gevestigd. De komende jaren blijven we te maken krijgen met meerdere zwervende wolven die zich wellicht ook in ons land proberen te vestigen. Ook in de omgeving van Heeze-Leende is er inmiddels een wolf die zich gevestigd heeft. Het dier doodde schapen in Sterksel en Heeze.

Provincie bevoegd gezag

De provincie Noord-Brabant is het bevoegde gezag in deze situatie met een streng beschermde diersoort. Inmiddels heeft de provincie de Adviescommissie Wolven ingesteld en het Platform Wolven Brabant waar u o.a. terecht kunt voor schademeldingen. Op de website van de provincie vindt u meer informatie over de wolf in Brabant, het beleid, hoe omgegaan wordt met schade en hoe schade te voorkomen is. 

Voor meer informatie:

Website Provincie: Wolf in Brabant.

Schade melden

Er is tevens een Platform Wolven in Brabant ingericht. Hier kunt u terecht met vragen en schademeldingen. Om dit platform goed haar werk te kunnen laten doen en om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, is het belangrijk dat bij vermoedelijke schade door een wolf aan landbouwhuisdieren snel contact opgenomen wordt met BIJ12 (uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincie) via 085- 4862222. Aan de hand van de melding en toe te sturen foto’s wordt eerst bepaald of er nader sporenonderzoek, sectie van het kadaver en DNA-afname (moet binnen 24 uur na het contact) noodzakelijk is.

Voor meer informatie:

Website Bij12: Platform Wolven Brabant

Algemene informatie over wolven in Nederland

Op de website wolveninnederland.nl vindt u meer informatie over de wolf en de vestiging in Nederland. 

Contactpersoon Gemeente Heeze-Leende

Als u vragen over wolven aan de gemeente Heeze-Leende wilt stellen, kunt u contact opnemen met Ron Lavrijsen via 040 224 1405 of r.lavrijsen@heeze-leende.nl

NIeuwsberichten

Voorzitter wolvencommissie op werkbezoek in Heeze-Leende

Op 28 september 2021 bracht Pieter van Geel, voorzitter van de ‘Adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant’, een werkbezoek aan de gemeente Heeze-Leende. De wolvencommissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, schapenhouders, natuurorganisaties, faunabeheer en gemeenten. Een medewerker van de gemeente Heeze-Leende heeft zitting in deze commissie. De commissie adviseert de provincie over preventieve maatregelen, de financiering hiervan en de beste manier van samenwerking.

Sinds vorig jaar leeft er een wolf op en rond de Groote Heide. De wolf heeft sinds die tijd diverse dieren aangevallen, vooral schapen. Dit leidt natuurlijk tot veel onrust bij vooral schapenhouders. Burgemeester Verhoeven nodigde Pieter van Geel daarom uit om hem te laten zien hoe de schapenhouderij rond de Groote Heide georganiseerd is en welke overlast de wolf de schapenhouderij geeft.

Verhoeven: “Heeze-Leende is prachtig om te wonen met uitgestrekte natuurgebieden. Het is daarom geen verrassing dat dit het eerste gebied in Brabant is waar de wolf zich vestigt. Hij geeft helaas ook overlast en onrust in de gemeenschap. De provincie, als beleidsmatig verantwoordelijke voor de wolf, moet hier oog voor hebben en maatregelen treffen om de overlast tot een minimum te beperken. Dit vraagt een objectieve benadering. Ik ben daarom blij dat de voorzitter van de commissie die de provincie adviseert, hier vandaag op werkbezoek is”. Van Geel en Verhoeven brachten een bezoek aan een schaapskudde op de heide en gingen ondertussen in gesprek met onder andere een aantal schapenhouders. Van Geel: “Ik ben actief in veel commissies die zich met de wolf bezighouden. Dat is vooral papierwerk, niet onbelangrijk maar toch letters, teksten, beleid en procedures. Het is ontzettend belangrijk om ook kennis te maken met de werkelijkheid zoals die zich bij schapenhouders, terreinbeheerders en gemeenten voordoet. Dat is soms confronterend maar altijd zeer verhelderend en dus noodzakelijk. Vandaar dat ik blij ben met het bezoek dat voor mij georganiseerd is”.

Webinar Wolf in de Regio 17 december 2020

Op en rond de Groote Heide verblijft een wolf. Op 17 december 2020 organiseerde de gemeente Heeze-Leende, samen met de gebiedspartijen, een informatiebijeenkomst voor bewoners uit de omgeving van het verblijfsgebied van deze wolf. Deze informatiebijeenkomst vond plaats via een webinar. Tijdens het webinar werden presentaties gegeven en konden de aanwezigen vragen stellen die voorgelegd zijn aan een panel bestaande uit ZLTO, Wolf in Nederland, Wildbeheereenheid Groot Strabrecht, Staatbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en BIJ12. Hieronder vindt u de sheets van de presentaties en een document met de meest gestelde vragen aan het panel, met antwoorden.

Pagina opties