Zienswijze op concept Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld

Maandag 31 mei heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende unaniem de zienswijze vastgesteld op de concept Regionale Energiestrategie 1.0 (RES). De RES 1.0 legt vast hoe de Metropool Regio Eindhoven (MRE) zou kunnen gaan bijdragen aan het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen.

In de concept RES 1.0 staat hoe er energie bespaard kan worden, duurzame elektriciteit opgewekt kan worden en duurzame warmtebronnen benut. De RES richt zich daarbij op drie pijlers: zon, wind en warmte. De uiteindelijke uitvoering ligt bij de 21 gemeenten en 2 waterschappen binnen de MRE, en de Provincie Noord-Brabant. Zij stellen in december de definitieve RES 1.0 vast. Van deze groep bepalen de gemeenten of en waar er duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. In de RES 1.0 zijn slechts gebieden bepaald op basis van de geldende regels waar het mogelijk zou kunnen. Dit betekent dus niet dat dit op al die locaties ook gaat gebeuren. Hierover gaan dus de gemeenten.  

De gemeente begrijpt dat er veel vragen zijn over de RES. Ook de gemeenteraad is kritisch en dient daarom een zienswijze in.  Zo wil de gemeenteraad dat de uitvoering met betrekking tot energiebesparing sneller op gang komt dan volgens de huidige plannen. Dit levert ten slotte een directe vermindering van CO2 uitstoot op. Daarnaast wil de gemeenteraad dat innovatie meer aandacht krijgt, ook in de periode tot aan 2030. Innovatie moet de vierde pijler worden naast zon, wind en warmte.

Volgens de gemeenteraad kijkt de RES 1.0 als het gaat om grootschalige opwekking alleen naar bewezen technieken, zoals zonnepanelen en windmolens. Deze zijn moeilijk in te passen in het landschap van de gemeente Heeze-Leende. Ook is de gemeenteraad het niet eens met de manier waarop de zoekgebieden voor grootschalige energieopwekking tot stand zijn gekomen. De volgende stap tot aan de vaststelling van de RES 1.0 is om samen met inwoners, verenigingen en andere stakeholders, te komen tot een invulling van de energietransitie voor de gemeente Heeze-Leende. Want dat we moeten bijdragen aan het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen staat vast, maar hoe we dat gaan doen, dat bepalen we dus zelf, samen met inwoners, verenigingen en andere stakeholders.

De gemeenteraad heeft het college via een motie opdracht gegeven om voor de zomervakantie te komen met een voorstel. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeenteraad zo min mogelijk windparken wil en dat de opwekking van biogas in Sterksel meetelt.

De uitkomst dient als aanbod voor invulling van de RES, en de ruimtelijke impact wordt vastgelegd in de Omgevingsvisie die nu in de maak is. De gemeenteraad bepaalt door het vaststellen van de Omgevingsvisie uiteindelijk welke plannen uit de RES in Heeze-Leende kunnen worden uitgevoerd.

Meer informatie over de RES: https://www.heeze-leende.nl/afval-en-milieu/duurzaamheidsbeleid_42966/item/regionale-energiestrategie_79214.html

Pagina opties