Wet geluidhinder, Verzoek Hogere Grenswaarde.

Voornemen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende is van plan om een hogere grenswaarde vast te stellen.

Plan en hogere waarden

Het plan is om op het postkantoorstraatje ong. een nieuwe woning te bouwen.  Vanwege het verkeerslawaai van de Dorpstraat wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels overschreden. Dit blijkt uit de akoestische berekening van de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woning. Burgemeester en wethouders zijn voornemens een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB toe te staan en een hogere waarde vast te stellen van maximaal 49 dB.

De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Inzage

Het voornemen om de hogere grenswaarden vast te stellen ligt vanaf 24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 ter inzage.  De documenten zijn hieronder te downloaden. Gedurende deze twee weken kunnen schriftelijk zienswijzen bij ons colle­ge worden inge­bracht. De zienswijzen moeten worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA Heeze.

Er bestaat ook de mogelijkheid een zienswijze mondeling in te dienen. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J. Mol, tel 040-2241544 of j.mol@heeze-leende.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek kunt u uw zienswijze weergeven.