Verkeer is een veel besproken onderwerp onder de inwoners van de gemeente Heeze-Leende. We ervaren de voordelen van een ligging nabij de snelwegen en natuurgebieden. Dit heeft echter ook beperkingen. Inmiddels zijn er al een aantal besluiten genomen die te maken hebben met verkeer. De gemeente beschikt niet over één integraal beleidsplan, daarom is er nu een mobiliteitsplan opgesteld.

Inhoud mobiliteitsplan

In dit plan staan alle mobiliteitsvraagstukken die er spelen in onze gemeente. Deze vraagstukken worden samengebracht om tot één integraal mobiliteitsplan te komen. Ook zijn de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit hierin opgenomen.
Er is een (compact) beleidsplan opgesteld om te zorgen voor een betrouwbare bereikbaarheid voor het sociaal en economisch functioneren van de gemeente Heeze-Leende, uiteraard is er rekening gehouden met de verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Hoe is dit mobiliteitsplan tot stand gekomen?

Het mobiliteitsplan is in samenwerking met inwoners en belanghebbenden tot stand gekomen. Ruim 1.100 inwoners vulden de mobiliteitsenquête in, voordat we begonnen aan dit plan. Vervolgens zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor betrokken inwoners, dorpsraden, ouderenorganisatie en ondernemersverenigingen. In een situatieschets zijn de resultaten van de enquête, het bestaande beleid en een analyse van feiten en cijfers op gebied van mobiliteit weergegeven. Deze schets toont de belangrijkste aandachtspunten en opgaven op het gebied van mobiliteit in de gemeente Heeze-Leende. Vervolgens is er verder gewerkt aan het wensbeeld en een maatregelenplan. Het wensbeeld ‘mobiliteit 2040’ omvat de uitwerking van de acht hoofdlijnen van dit mobiliteitsplan en schept het kader voor de aanpak in Heeze-Leende.

De gemeenteraad heeft het concept mobiliteitsplan vrijgegeven voor inspraak. Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering zijn er opmerkingen gemaakt en amendementen ingediend. De gemeenteraad heeft verzocht om deze mee ter inzage te leggen.

Reageren?

Het concept mobiliteitsplan ligt tot 16 december 2022 ter inzage. U kunt dit plan bekijken via www.heeze-leende.nl/mobiliteitsplan. Ook is een geprinte versie in te zien in de hal van het gemeentehuis. De reacties en ingediende amendementen van de gemeenteraad zijn toegevoegd aan deze geprinte versie.

Heeft u een verbetervoorstel of wilt u een reactie geven? Dat kan!  Alle reacties dienen vóór 16 december 2022 binnen te zijn. Stuur uw reactie per email naar r.peeters@heeze-leende.nl. Na 16 december worden de reacties gebundeld en beoordeeld. Indien nodig wordt het plan aangepast. De gemeenteraad stelt vervolgens het mobiliteitsplan vast.