In het Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit ZuidOost Brabant wordt in het stedelijk en landelijk gebied in de regio de luchtkwaliteit gemeten (zie https://odzob.nl/meetnet). De metingen betreffen fijnstof en stikstofdioxide. De metingen hebben onder andere tot doel de invloed van bronnen als wegverkeer en veehouderij in beeld te brengen.

Onlangs is er in Heeze-Leende, op de rul richting de Strabrechtse heide, een meetbox geplaatst om deze metingen ook in onze gemeente te kunnen verrichten. 

In 2022-2023 voeren de Universiteit Utrecht, het RIVM en de GGD, als onderdeel van Het Regionaal Meetnet, wetenschappelijk onderzoek uit naar de luchtkwaliteit en beleving van de leefomgeving van omwonenden in agrarisch gebied. Hierbij wordt de relatie tussen concentraties van luchtvervuilende stoffen in gebieden met veehouderijen en de ervaren beleving van de woonomgeving van omwonenden onderzocht.

Waarom dit onderzoek?
Er vindt een onderzoek plaats in agrarisch gebied omdat er over uitstoot van veehouderijen nog veel minder bekend is dan over andere bronnen die invloed hebben op de luchtkwaliteit, zoals verkeer en industrie. Die kennis is belangrijk voor toekomstig onderzoek naar gezondheidseffecten en bij het zoeken naar een verklaring voor gezondheidseffecten die in eerdere studies zijn gevonden. Lees het hele artikel via https://meetnetzobrabant-veehouderij.sites.uu.nl/