De ambitie voor het gemeentehuisplein en –tuin is om te komen tot een prettig verblijfsgebied, met ruimte voor groen en ontmoeten, waarbij de auto een minder dominante rol heeft. In juni heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie voor het gebied vastgesteld. We gaan dan ook verder met de uitwerking van deze visie en starten met twee onderdelen, het plein voor het gemeentehuis en het St. Maartenshuis.

Interne verhuizing en kleine verbouwing

Het St. Maartenshuis wordt nu gebruikt door jongerenwerk (achterin) en Kunstkring Eymerick (voorin en boven). Op dringend verzoek van jongerenwerk vindt er een interne verhuizing en kleine verbouwing van het pand plaats. Jongerenwerk kan haar werkzaamheden beter uitvoeren als zij meer ruimte hebben en een prominentere plaats in het gebouw hebben. Op korte termijn zullen zij dan ook naar de voorkant van het gebouw verhuizen en de Kunstkring naar de achterzijde.

Onderzoek naar invulling op lange termijn

Nog dit jaar starten we met een herbestemmings- en verduurzamingsonderzoek voor het St. Maartenshuis. We willen onderzoeken wat voor de lange termijn een goede invulling voor het pand is, vanuit maatschappelijk en financieel oogpunt. Voor het onderzoek is subsidie aangevraagd voor een deel van de kosten bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Gemeentehuisplein: prettig verblijven met ruimte voor evenementen

In de ontwikkelvisie is opgenomen dat het plein voor het gemeentehuis een prettig verblijfsgebied wordt waar zich een dorpshart ontwikkelt met ruimte voor terrassen en groen. De nieuwe inrichting behoudt ruimte voor evenementen, zoals de kermis en tribunes van de Brabantsedag. De parkeerplaatsen worden grotendeels verplaatst naar het parkeer/ evenemententerrein aan de achterzijde van het gemeentehuis. In 2024 gaan we hiervoor een ontwerp maken. Bij de start van het ontwerp kunnen inwoners tegen die tijd kenbaar maken wat zij het belangrijkste vinden voor het plein en waar we bij het ontwerp rekening mee moeten houden.

Meer informatie over de ontwikkelvisie en participatieroute is te vinden op de webpagina Ontwikkeling gemeentehuisplein en -tuin.