In de gemeente Heeze-Leende worden de volgende belastingen geheven:

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De tarieven van de OZB zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van een onroerende zaak:

Tarief 2022Tarief 2021
Onroerendezaakbelasting (OZB) woningen  
Eigenaar

0,1006 % WOZ-waarde

0,1063 % WOZ- waarde
Onroerende-zaakbelasting (OZB) niet-woningen  
Eigenaar

0,1852 % WOZ-waarde

0,1713 % WOZ-waarde

Gebruiker

0,1641 % WOZ-waarde

0,1562% WOZ-waarde

De gemeenteraad stelt vóór 1 januari van het nieuwe belastingjaar de tarieven vast met de verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen. Voor woningen geldt een ander tarief dan voor niet-woningen.

Waardepeildatum

De waarde van de onroerende zaken wordt vastgesteld met een waardepeildatum van 1 januari van één jaar eerder.
Door middel van vergelijkingen met verkochte vergelijkbare woningen rondom die waardepeildatum wordt de waarde van uw onroerende zaak inzichtelijk gemaakt.

Voor de bepaling van de belastingplicht gaat de gemeente uit van de situatie per 1 januari van het belastingjaar. Bent u op 1 januari van enig jaar eigenaar van een onroerende zaak dan bent u ook belastingplichtig voor het gehele jaar. Verkoopt u de onroerende zaak in de loop van het jaar dan heeft dat geen invloed op de hoogte van het belastingbedrag.

Automatische incasso OZB

De aanslagen OZB kunnen in 8 maandelijkse termijnen kunnen worden betaald, mits hierbij gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. Lees meer over automatische incasso OZB.

Riool- en/of afvalstoffenheffing

Jaarafrekeningen Brabant Water

Brabant Water stuurt halverwege de maand november de jaarlijkse afrekening voor Heeze en Sterksel. De jaarafrekening voor Leende komt in de loop van december. De jaarafrekening gaat over de periode november vorig jaar tot en met oktober van het huidige jaar. U ontvangt een jaarafrekening voor het waterverbruik, de waterschapslasten, de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Brabant Water brengt maandelijks of per kwartaal een voorschot bij u in rekening. De gemeentelijke heffingen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing worden in dit voorschot meegenomen. De in rekening gebrachte voorschotten worden verrekend in de jaarafrekening.

Afvalstoffenheffing

De tarieven (2021) voor afvalstoffenheffing zijn:

 • Vastrecht: € 11,00 per maand. Dit is een vast bedrag dat iedereen betaalt, ongeacht of u containers aan straat zet.
 • Containers restafval
  - 40 liter restafval per lediging € 5,05
  - 140 liter restafval per lediging € 12,65
  - 240 liter restafval per lediging € 22,75
 • Containers GFT-afval
  - 25 liter gft-afval per lediging € 1,90
  - 140 liter gft-afval per lediging € 1,90
  - 240 liter gft-afval per lediging   € 3,00
 • Per keer openen van een ondergrondse container met de druppel, € 1,90
 • Plastic, drankkartons en metalen (PDM) worden gratis opgehaald.

Bekijk wanneer uw afval opgehaald wordt in de digitale afvalkalender(externe link)

Let op

Veel mensen stellen vragen over het aantal containerledigingen. Het aantal ledigingen kan afwijken, omdat de werkelijke periode anders is dan die van de eindafrekening. U vindt de in rekening gebrachte periode terug in de specificatie.

Rioolheffing

Een gebruiker van een perceel vanwaar direct of indirect afvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering is belastingplichtig voor de rioolheffing. Het recht wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater, dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatste verbruiksperiode, die voorafging aan het begin van het belastingtijdvak, naar het perceel is toegevoerd of opgepompt.

De tarieven (2021) voor rioolheffing zijn:

Code:

 1. 1 t/m 99 m3: € 20,13 per maand
 2. 100 m3 t/m 500 m3: € 26,78 per maand
 3. Indien in een belastingtijdvak meer dan 500 m3 wordt afgevoerd, is boven het ingevolge code 2 verschuldigde bedrag een recht verschuldigd van € 26,78 per maand van het belastingtijdvak, voor elke hoeveelheid van 500 m3 of gedeelte daarvan waarmee de hoeveelheid van 500 m3 wordt overschreden.

De afvalstoffenheffing, de rioolheffing en het reinigingsrecht worden geheven via de voorschotnota’s van Waterleidingmaatschappij Brabant Water.

Bekijk de belastingverordeningen in lokale wetten en regels(externe link).

Bij wie kunt u terecht met vragen over de jaarafrekening?

Bij wie kunt u terecht met vragen over de afvalinzameling?

Voor vragen en klachten over de afvalinzameling zoals serviceverzoeken, nieuwe aanvragen, niet ledigen en omwisseling van grijze en groene containers, kunt u contact opnemen met Inovim via telefoonnummer 0800-0492.

Voor vragen over de rioolheffing en/of afvalstoffenheffing kunt u contact opnemen met de gemeente Heeze-Leende, team Belastingen op telefoonnummer 040 - 224 14 98.

Reinigingsrecht

Bedrijven, instellingen en verenigingen die vergelijkbaar afval aanbieden en geen apart contract hebben met een bedrijf dat dit afval ophaalt, kunnen in principe containers (gft en restafval) van de gemeente aanvragen. Deze containers worden tegelijkertijd opgehaald met de containers van particuliere huishoudens. Die bedrijven, instellingen en verenigingen worden dan belastingplichtig voor het reinigingsrecht. Ook zij betalen een vast bedrag per maand en een bedrag per aanbieding. Dit bedrag is gelijk aan de afvalstoffenheffing. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de dienst is men ook niet belastingplichtig.