Namens de 7 fractievoorzitters delen wij de kernboodschap van hoe het nu zit met het raadsprogramma van Heeze-Leende. 

Hoe zit het nu met het raadsprogramma van Heeze-Leende?

Vanaf begin april 2022 tot begin mei 2022 zijn alle 17 raadsleden met elkaar in gesprek geweest over die zaken die zij belangrijk vinden dat in de komende bestuursperiode moet worden opgepakt en ook vooral wat er zoal gerealiseerd moet gaan worden.

Bij veel andere gemeenten is dat opstellen van een raadsprogramma vaak het werk van een beperkt aantal vertegenwoordigers uit de raad (een wat kleinere groep dus, dat werkt inderdaad wat sneller). In de gemeente Heeze Leende hebben we er bewust voor gekozen dat we dit met heel de raad en ook helemaal zelf gaan doen. Daarbij willen we ook niet het raadsprogramma vullen met zogenaamde algemeenheden en abstracte inkoppers. We willen een aantal ambities toch ook wat concreter uitwerken, zodat dit onze inwoner ook al direct wat meer beeld en geluid geeft wat we willen en we daarmee ook het college van B & W gerichter en concreter aan het werk kunnen gaan zetten. Deze gekozen route heeft dus duidelijk wat meer tijd nodig.

Een eerste resultaat van het raadsprogramma, dat zeker nog niet compleet/volledig is, hebben we begin mei 2022 aan de ambtelijke organisatie voorgelegd met de vraag om te kijken hoe realistisch die plannen zijn en in hoeverre dat ook past binnen de wettelijke mogelijkheden en vooral ook de financiële en menselijke capaciteit (hebben we daar genoeg geld maar ook voldoende mensen voor die het kunnen uitwerken?). Want we, de raad , kunnen wel iets willen, maar je moet het dan ook waarmaken, vindt een ieder van de raad van Heeze-Leende. In de derde week van juni 2022 hebben we met de ambtenaren hierover gesproken.


Hoe nu verder?

Neen, het raadsprogramma is nog niet gereed en we zijn het ook niet over alles met zijn 17-en eens, maar dat is ook niet helemaal de bedoeling om alles dicht te spijkeren. Er is - en dat blijft - meer dan voldoende ruimte en gelegenheid om een aantal politieke verschillen tussen de 7 fracties op een aantal onderdelen met elkaar te blijven betwisten. Maar nu al is duidelijk dat er een behoorlijk aantal thema’s is waar we wel gemeenschappelijk in denken.

Zoals nu de planning is, hebben wij tot aan het zomerreces al een groot deel op papier staan. Het college heeft hiervan ook al kennis kunnen nemen. We gaan na het zomerreces hiermee verder en vooralsnog is de opleverdatum nu voor half oktober 2022 gepland. Bewust heeft de raad de kadernota 2023 op 11 juli 2022 enkel en alleen voor kennisgeving aangenomen. Daarbij  heeft het college  toegezegd een en ander vanuit het voorlopige resultaat voor een deel al te verwerken in de conceptbegroting 2023.

Het overige deel  zal na vaststelling van het raadsprogramma , beoogd op half oktober 2022, aan de orde komen. Dat is dus nog net voor de begrotingsbehandeling .

De voor te leggen conceptbegroting 2023, vast te stellen in november 2022, zal dan  waar nodig gemotiveerd en onderbouwd gaan worden, doordat het raadsprogramma nog geamendeerd (= aangepast) kan worden. Dus na het zomerreces pakken we als gemeenteraad gezamenlijk de draad verder op en gaan er nu vanuit dat we half oktober 2022 een raadsprogramma naar buiten kunnen brengen en kunnen vaststellen in een openbare raadsvergadering na een gevoerd debat. Dat vastgestelde raadsprogramma vormt dan  de opdracht vanuit de raad naar het college van B & W voor de komende jaren.

Voor meer informatie neem contact op met:

Toon Snoeijen LHL
Harrie Scheepers AbHL           
Inge Maas CDA 
Miranda ten Hout VVD 
Frans Maas PvOJ                     
Chris Jacobs GroenLinks 
Mark Klerks D66