De rekenkamercommissie A2 gemeenten bestaat uit 3 externe leden. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard ondersteunt bij hun werkzaamheden. De leden hebben geen relatie met de gemeenten. De leden hebben ieder een gemeente waarvoor aanspreekpunt zijn. De leden zijn:

 • Voorzitter: Karin van den Berg
  Aanspreekpunt gemeente Valkenswaard
 • Lid: Coen Cransveld
  Aanspreekpunt gemeente Cranendonck
 • Lid: Trude Rietveld
  Aanspreekpunt gemeente Heeze-Leende

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie wil door gericht onderzoek, quickscans en praktische adviezen op actieve wijze de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van de gemeente bevorderen. Op basis van de actualiteit streeft de RKC naar het leveren van toepasbare bijdragen aan het leervermogen van het gemeentebestuur. Vanuit haar onafhankelijke positie en een gebalanceerde keuze voor onderzoeksthema’s ondersteunt de RKC de controlerende functie van de gemeenteraad. Daarmee draagt de RKC bij aan het vergroten van de transparantie van het bestuur.

Gelet op deze missie formuleert de commissie de volgende doelen:

 • toetsing van nader te bepalen aspecten van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuurlijke handelen van de gemeente;
 • het leveren van een bijdrage aan een doelmatige en rechtmatige uitvoering van het beleid door middel van gerichte adviezen;
 • het versterken van de controlefunctie van de gemeenteraad;
 • het leveren van een bijdrage aan het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur.

Onderzoeksprogramma

Ieder jaar stelt de Rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma op. Ter voorbereiding hierop verzamelen de leden relevante onderzoeksonderwerpen. Deze inventarisatie vindt hoofdzakelijk plaats bij de leden van de gemeenteraad. Enerzijds zal dat schriftelijk gebeuren anderzijds zal dat door middel van een gesprek met het presidium gebeuren. De verkregen groslijst wordt vervolgens langs de lijst met criteria voor selectie gelegd.

Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma wordt rekening gehouden met de onderzoeken van het college van burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid (in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet).

Contact

U kunt de rekenkamercommissie bereiken via kvdberg@ziggo.nl of via de griffies.