Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Buldersweg ong. nabij Leenderweg 46”

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 10 februari 2020 het bestemmingsplan “Buldersweg ong. nabij Leenderweg 46” heeft vastgesteld.

Het doel van het bestemmingsplan ““Buldersweg ong. nabij Leenderweg 46” is het wijzigen van de bestemming ten behoeve van het oprichten van een Ruimte-voor-Ruimte-woning.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 11 oktober tot en met 21 november 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 21 februari tot en met 2 april 2020 voor een ieder ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken zijn tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze in te dienen. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het vaststellingsbesluit wordt dan in ieder geval opgeschort tot op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Pagina opties