Bestemmingsplan ‘Gymzaal de Weibossen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 14 december 2020 het bestemmingsplan “Gymzaal de Weibossen” heeft vastgesteld.

Het doel van het bestemmingsplan “Gymzaal de Weibossen” is het realiseren van een nieuwe gymzaal op sportpark de Weibossen. Deze nieuwe gymzaal gaat de gymzalen Spoorlaan en Strabrecht vervangen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 29 mei tot en met 9 juli 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ingediend. Ten aanzien van deze zienswijzen is het bestemmingsplan op één onderdeel gewijzigd vastgesteld. Het naastgelegen parkeerterrein is bij de vaststelling binnen het plangebied komen te liggen.

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het de vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze in te dienen. Tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Pagina opties