Bestemmingsplan “Leenderweg 68 / Ven ongenummerd, Heeze”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 juni 2021 het bestemmingsplan “Leenderweg 68 / Ven ongenummerd, Heeze” heeft vastgesteld.

De locatie Leenderweg 68 is planologisch geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leendee 2017. Initiatiefnemer is voornemens het agrarische bedrijf aan de Leenderweg 68 te beëindigen. Het nieuwe bestemmingsplan heeft daarom als doel de agrarische bestemming aan Leenderweg 68 te wijzigen naar de bestemming Wonen. Daarnaast maakt het plan het mogelijk om op het perceel grenzend aan Leenderweg 68, gelegen aan de weg Ven, een ruimte-voor-ruimtewoning te realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 12 maart 2021 tot en met 22 april 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend, wel is het landschappelijk inpassingsplan voor de locatie Ven ong gewijzigd.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 9 juli  tot en 19 augustus 2021 voor een ieder ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het de vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het vaststellingsbesluit wordt dan in ieder geval opgeschort tot op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Pagina opties