Bestemmingsplan “Strijperstraat tussen 21A en 23 Leende”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2020 het bestemmingsplan “Strijperstraat tussen 21A en 23 Leende” heeft vastgesteld.

Het doel van het bestemmingsplan “Strijperstraat tussen 21A en 23 Leende” is het wijzigen van de bestemming ten behoeve van het oprichten een tuinbouwloods.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 6 december 2019 tot en met 16 januari 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ingediend. Ten aanzien van deze zienswijzen is het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 14 augustus 2020 tot en met 24 september 2020 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Wanneer u het bestemmingsplan wilt komen inzien verzoeken wij u, vanwege de corona-crisis, vooraf een afspraak te maken via 040-2241400. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het de vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze in te dienen. Tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Pagina opties