Bestuurlijke lus bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 30 november 2020 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit volgt op de tussenuitspraak van 20 mei 2020 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 5 maart 2018.

Wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan

Op basis van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan gewijzigd op de volgende punten:

  • Artikel 21.2.2, sub n van de planregels komt te luiden: “In afwijking van het bepaalde onder b is op het adres Vlaamseweg 7 te Sterksel 374 m² aan bijgebouwen toegestaan.”
  • Artikel 21.4.3, sub d van de planregels komt te luiden: “Ter plaatse van de Vlaamseweg 7 te Sterksel is het bouwen van meer dan 150 m² aan bijgebouwen, alsmede gebruik hiervan, niet toegestaan indien het (erf)beplantingsplan, zoals opgenomen in Bijlage 3 nog niet is gerealiseerd of de erfbeplanting niet duurzaam in stand wordt gehouden (gelaten, beheerd en onderhouden).”
  • Aan Bijlage 3 bij de planregels is het erfbeplantingsplan Vlaamseweg 7 Sterksel toegevoegd en het erfbeplantingsplan Somerenseweg 10 Sterksel is vervangen door het erfbeplantingsplan Somerenseweg 10 Sterksel d.d. 27 juli 2020.
  • Het bouwvlak Biesputten 7 Sterksel is zodanig vergroot dat de op 29 februari 2016 vergunde woning volledig binnen het bouwvlak valt.

Met de wijzigingen geeft de gemeenteraad gevolg aan de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 mei 2020 met zaaknummer 201804487/1/R2.

Terinzagelegging

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 tijdens de openingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis te Heeze. Het bestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een belanghebbende tegen de aangebrachte wijzigingen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Pagina opties