Ontwerpbestemmingsplan “Biesven ongenummerd en Valkenswaardseweg 5, Leende”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maakt, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Biesven ongenummerd en Valkenswaardseweg 5, Leende” met ingang van 16 juli 2021 tot en met 26 augustus 2021 ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit bestemmingsplan is opgesteld voor verplaatsing van het auto-, takel- en bergingsbedrijf, dat nu gevestigd is aan Valkenswaardseweg 5 in Leende, naar een bedrijfslocatie aan Biesven ong., aansluitend aan de ambulancepost aan Biesven 19 in Leende.

De werkplaats aan Valkenswaardseweg 5 Leende wordt na verplaatsing van het bedrijf gesloopt en er worden drie woningen gerealiseerd op deze vrijkomende locatie. De bestaande woning, die in de huidige situatie de bestemming ‘Centrum’ heeft en die in gebruik is als bedrijfswoning bij het bedrijf, wordt herbestemd naar een reguliere woonbestemming.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijze indienen.  Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan de gemeenteraad van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met mevrouw Y.J. Trienekens (040-2241494). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.

Pagina opties