Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Ontwerpbestemmingsplan “Sterkelseweg 64 Heeze”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maakt, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Sterkselseweg 64 Heeze” met ingang van 10 januari 2020 tot en met 20 februari 2020 ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf’ naar deels de bestemming ‘Bedrijf’ en deels de bestemming ‘Agrarisch’. Hierdoor wordt het mogelijk een Agrarisch-technisch hulpbedrijf ter plaatse te vestigen. Tegelijkertijd wordt het bouwvlak verkleind, de bouwmogelijkheden beperkt tot de bebouwing in huidige omvang en is bewoning of buitenopslag niet toegestaan.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan de gemeenteraad van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de heer M.A.H. Borgignons (040-2241528). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.

Pagina opties