Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Ontwerpuitwerkingsplan “Julianastraat 25, Leende”

Dit bericht staat in het archief van de website. Onderstaand bericht is meer dan twee weken geleden gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpuitwerkingsplan “Julianastraat 25, Leende” met ingang van 24 januari tot en met 5 maart 2020 voor zienswijzen ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerpuitwerkingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het doel van dit uitwerkingsplan is om in het gebied waar voorheen een varkenshouderij gevestigd was tien grondgebonden woningen te gaan bouwen. De tien grondgebonden woningen worden verdeeld over twee woongebouwen van respectievelijk zes en vier woningen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van B&W van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met mevrouw Y. Trienekens (040-2241494). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.

Pagina opties