Ontwerpwijzigingsplan “Strijperdijk 15, Leende”

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om met toepassing van artikel 4.6.2. van de planregels van het bestemmingsplan “Buitengebied Heeze-Leende 2017” de bestemming “Agrarisch-Agrarische Bedrijf” op de locatie Strijperdijk 15 in Leende te wijzigen in de bestemming “Wonen.

Het ontwerpwijzigingsplan “Strijperdijk 15, Leende” ligt met ingang van 15 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerpwijzigingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.  Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met mevrouw Y.J. Trienekens (040-2241494). U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijzen kunt weergeven.

Pagina opties