Project Kerkstraat 1, Leende

Gecoördineerde ontwerpbesluiten t.b.v. project Kerkstraat 1, Leende

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken bekend dat navolgende gecoördineerde ontwerpbesluiten met ingang van 26 oktober 2021 - gedurende zes weken – gelijktijdig ter inzage liggen:

  • • ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkstraat 1, Leende’;
  • • ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Kerkstraat 1, Leende’.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 1, Leende’ biedt een juridisch-planologisch kader om ter plaatse van de Kerkstraat 1 in Leende het woningbouwproject ‘Villa de Linde’ te ontwikkelen. Het project bestaat uit zes appartementen.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning ziet toe op de bouw van 6 appartementen en is gebaseerd op de indieningsvereisten die volgen uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met de Coördinatieregeling gemeente Valkenswaard maken het mogelijk dat in bepaalde gevallen verschillende procedures voor één project gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding, de bekendmaking en de terinzagelegging van met elkaar samenhangende besluiten gelijktijdig plaatsvindt. Voor de te coördineren besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb van toepassing.

Terinzagelegging

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van dinsdag 26 oktober 2021 tot en met maandag 6 december 2021 voor eenieder ter inzage. De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 26 oktober 2021 te raadplegen via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is hieronder als pdf opgenomen. Eventuele bijlagen zijn op te vragen bij de gemeente.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (van 26 oktober 2021 tot en met 6 december 2021) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze ten aanzien van één of meerdere ontwerpbesluiten naar voren te brengen. U wordt verzocht om in uw brief aan te geven of uw zienswijze gericht is op het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan moeten gericht worden aan de gemeenteraad, terwijl zienswijzen op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. De adressering voor alle zienswijzen is Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met mevrouw Y.J. Trienekens (040-2241494). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.

Pagina opties