Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Voorontwerpbestemmingsplan “Gymzaal de Weibossen”

Burgemeester en wethouders maken bekend het bestemmingsplan ‘Gymzaal de Weibossen’ voor te bereiden. Het bestemmingsplan ‘Gymzaal de Weibossen’ voorziet in het realiseren van een nieuwe gymzaal op sportpark de Weibossen. Deze nieuwe gymzaal gaat de gymzalen Spoorlaan en Strabrecht vervangen.

Op de voorbereiding van dit bestemmingsplan wordt inspraak verleend aan een ieder. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Gymzaal de Weibossen’ ligt daarvoor met ingang van 1 november tot en met 12 december 2019 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling inspraak indienen. Schriftelijke inspraakreacties moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De inspraakreactie dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de inspraak en het plan waarop de inspraak betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw inspraakreactie mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met mevrouw Y. Trienekens (040-2241494). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw inspraakreactie kunt weergeven.

Pagina opties