Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kapelstraat 35-37 e.o. Heeze’

Burgemeester en wethouders maken bekend het bestemmingsplan ‘Kapelstraat 35-37 e.o. Heeze’ voor te bereiden. Het bestemmingsplan ‘Kapelstraat 35-37 e.o. Heeze’ voorziet in de verplaatsing van de Albert Heijn supermarkt naar een ruimere locatie om daar een nieuw pand te realiseren voor de supermarkt, met enkele ondersteunende en versterkende commerciële functies en/of appartementen op de verdieping(en). Op het terrein Kapelstraat 35-37 e.o. Heeze zijn momenteel onder andere een tankstation en fitnesscentrum gelegen.

Op de voorbereiding van dit bestemmingsplan wordt inspraak verleend aan iedereen. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Kapelstraat 35-37 e.o. Heeze’ ligt daarvoor met ingang van 6 maart 2020 tot en met 16 april 2020 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling inspraak indienen. Schriftelijke inspraakreacties moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De inspraakreactie dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de inspraak en het plan waarop de inspraak betrekking heeft. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw inspraakreactie mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de heer  R. Klaver (040-2241541). U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw inspraakreactie kunt weergeven.

Pagina opties