Wijzigingsplan “Paaldijk 4 en 10, Leende”

Burgemeester en wethouders hebben op 21 juni 2021 besloten om met toepassing van artikel 4.6.7. van de planregels van het bestemmingsplan “Buitengebied Heeze-Leende 2017” het wijzigingsplan “Paaldijk 4 en 10, Leende” vast te stellen. Met dit wijzigingsplan is de bestemming “Agrarisch-Agrarische Bedrijf” op de locaties Paaldijk 4 en Paaldijk 10 in Leende gewijzigd in de bestemmingen “Bedrijf”, waarbij op de locatie Paaldijk 4 uitsluitend een mesttransportbedrijf is toegestaan en op de locatie Paaldijk 10 uitsluitend een bedrijf voor reparatie en onderhoud aan land- en tuinbouwmachines.

Het ontwerpwijzigingsplan “Paaldijk 4 en 10, Leende” heeft van 12 maart 2021 tot en met 22 april 2021 ter inzage gelegen. Het plan is naar aanleiding van de inspraakreactie van de provincie op onderdelen gewijzigd vastgesteld.

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 11 augustus tot en met 21 september 2021 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Het wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken zijn eveneens digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het de vaststelling van het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het vaststellingsbesluit wordt dan in ieder geval opgeschort tot op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Pagina opties