Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

bestemmingsplan “De Bulders”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2018 het bestemmingsplan “De Bulders” gewijzigd heeft vastgesteld naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 20 december 2017.

Tussenuitspraak van de Afdeling

Op 13 februari 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “De Bulders” vastgesteld. Tegen dit besluit zijn tien beroepen ingesteld. De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 oktober 2017 en op 20 december 2017 een tussenuitspraak gedaan. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak op twee onderdelen na alle beroepen ongegrond danwel niet-ontvankelijk verklaard. De twee onderdelen betreft het volgende:

  • De planregels moeten in die zin worden gewijzigd dat op de Muggenberg DDB dient te worden toegepast voor zover dit nodig is voor de door de raad beoogde geluidsreductie.
  • De raad dient te onderbouwen dat ten gevolge van het gebruik van de randweg geen onaanvaardbare trillinghinder zal optreden ter plaatse van de woningen Buldersweg 14 en 16 te Heeze dan wel, indien daartoe aanleiding bestaat, het plan gewijzigd vast te stellen.

Herstelbesluit bestemmingsplan

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling is er een trillingsonderzoek uitgevoerd. Uit het trillingsonderzoek blijkt dat er ter plaatse van de woning Buldersweg 14 te Heeze geen onevenredige trillinghinder als gevolg van de randweg is te verwachten. Ter plaatse van de woning Bulderweg 16 te Heeze is, met toepassing van een fundering van de randweg met een dikte van 0,25 m, wel trillinghinder te verwachten. Deze verwachte trillinghinder kan worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau door de fundering van de het dichtste bij de woning gelegen rijbaan van de randweg te verzwaren tot een dikte van 0,75 m. Gelet op het trillingsonderzoek en de uitspraak van de Afdeling heeft de gemeenteraad op 5 maart 2018 besloten om:

  • in artikel 13, lid 13.4 van de planregels een voorwaardelijke verplichting op te nemen voor het toepassen van stil asfalt in de vorm van een dunne deklaag type B op de Muggenberg;
  • in artikel 13, lid 13.5 van de planregels een voorwaardelijke verplichting op te nemen waarin is bepaald dat bij de aanleg van de randweg over minimaal de lengte langs de woning Buldersweg 16 te Heeze een funderingsdikte van 0,75 m toegepast dient te worden voor de het dichtste bij de woningen aan de Buldersweg gelegen rijbaan van de randweg.
  • de resultaten van het trillingsonderzoek in de plantoelichting op te nemen en het trillingsonderzoek als bijlage bij de plantoelichting op te nemen.

Inzien

Het gewijzigde bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke viewer en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties