Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestemmingsplan “Valkenswaardseweg 46 en 46a Leende”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 9 september 2019 het bestemmingsplan “Valkenswaardseweg 46 en 46a Leende” heeft vastgesteld.

Onderhavig bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de herbestemming van de locatie Valkenswaardseweg 46a te Leende. Beoogd is het cultuurhistorisch waardevolle pand Valkenswaardseweg 46a, dat nu wordt gebruikt als schuur, te herbestemmen ten behoeve van de realisatie van een bed & breakfast met zes eenheden in dit pand. Het perceel (kadastraal bekend als gemeente Leende, sectie D, nummer 1577) is in eigendom van de eigenaar van de aangrenzende bedrijfsbestemming (Valkenswaardseweg 46). De bed & breakfast wordt als nevenactiviteit uitgevoerd bij deze bedrijfsbestemming. Het pand wordt hiertoe inpandig verbouwd. Ten behoeve van de beoogde herbestemming is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’ ter plaatse van de planlocatie herzien.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 9 mei 2019 tot en met 19 juni 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken zijn digitaal in te zien op de gemeentelijke viewer en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Pagina opties