Gevolgen dienstverlening  door coronavirus

Door het coronavirus (COVID-19) werken de meeste medewerkers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Verkouden, hoesten of koorts? Verzet dan uw afspraak. Misschien kunt u het ook online regelen?

Verder vragen we om niet dringende afspraken vanaf 1 juni in te plannen.

Voor uw en onze gezondheid: doe een bezoek aan het gemeentehuis in uw eentje. Heeft u begeleiding nodig? Zorg voor de afstand van 1,5 meter.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Projectplan en besluiten voor waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend. GS hebben op 19 augustus 2015 het verzoek ontvangen tot goedkeuring van het projectplan waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel. Wij hebben op 24 september 2015 besloten het plan goed te keuren.

Projectplan

Waterschap De Dommel is van plan om ten zuiden van de A67 een waterbergingsgebied in te richten. Tegelijkertijd wordt in het beekdal van de Kleine Dommel natuur ontwikkeld. Het waterschap heeft daarvoor een projectplan opgesteld. Het dagelijks bestuur van waterschap heeft het projectplan op 18 augustus 2015 vastgesteld. In dit projectplan staat welke maatregelen het waterschap wil gaan treffen.

Uitvoeringsbesluiten: vergunningen en ontheffingen

Om de maatregelen uit te kunnen voeren heeft het waterschap de benodigde vergunning(en) aangevraagd, welke door het bevoegd gezag zijn afgegeven. Het betreft:

  1. een besluit op grond van de Wabo voor:
  • Bouwen
  • Afwijken van bestemmingsplan
  • Kapvergunning
  • Monumenten
  1. een Wijzigingsplan Hermeandering
  2. een besluit op grond van de Natuurbeschermingswet
  3. een ontheffing stiltegebied in het kader van de Provinciale milieuverordening

Gevolgde procedure

GS bevorderen op grond van de Waterwet de coördinatie van de besluiten. Dat betekent dat de bekendmaking van de besluiten en de gelegenheid tot het het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaatsvindt. Het ontwerp-projectplan, de bijbehorende Mer-beoordeling en de ontwerp-besluiten hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen van 5 maart 2015 tot en met 15 april 2015. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is door het waterschap een Nota van zienswijzen opgesteld. De zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen in het projectplan en de besluiten.

Stukken inzien

Het projectplan en de overige relevante stukken zijn in te zien op de website: www.brabant.nl/loket/ter-inzages

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw mr. P.W.A.M. van ’t Veer-Damen, tel. 073-680 8474 of de heer ing. J.W. Sonnevijlle van de provincie Noord-Brabant, tel. 073 - 680 8160/80 91 en voor de inhoud van het projectplan met de heer M. van den Broek van Waterschap De Dommel, tel. 0411-618429.

Pagina opties