Samenstelling van het CJG

In het CJG werken diverse professionals met verschillende expertise en deskundigheid samen, waaronder jeugdmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen, GZ-psycholoog, jeugdzorgwerkers (met expertise bijvoorbeeld op het terrein van ADHD en autisme), politie en jongerenwerk. Deze samenwerking gebeurt onder aansturing van een CJG-coördinator.

Samen met u gaan zij op zoek naar een antwoord of oplossing. Als daarbij specialistische hulp nodig is, kan het CJG die voor u inschakelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd GGZ)
  • Zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Begeleiding voor jeugdigen die niet zelfstandig kunnen wonen of kortdurend buitenshuis verblijven
  • Advies over huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Doorverwijzing naar andere vormen van specialistische hulpverlening

Wat is de verhouding met de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. Dat is geregeld in de Jeugdwet. In de gemeente Heeze-Leende kunt u hiervoor terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
 

Pagina opties