De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Heeze vergroten. Dit gaan we doen door wegen aan te passen zodat het doorgaand verkeer wordt gestimuleerd om over de Muggenberg en De Randweg te rijden en niet meer door de kern van Heeze. Éen van deze maatregelen is de aanpassing van de rotonde Geldropseweg.

Het was de bedoeling om donderdag 26 november een inloopbijeenkomst te houden om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van het proces en om reacties op te halen over de ontwerpen. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om deze bijeenkomst door te laten gaan. De ontwerpen en het proces worden door middel van een presentatie toegelicht. Ook zijn er twee memo’s toegevoegd waarin een verkeerskundige onderbouwing is opgesteld voor de ontwerpen die gemaakt zijn.

Aanpassing rotonde Geldropseweg

Begin 2021 heeft een adviesbureau drie schetsvarianten getekend voor de aanpassing van de rotonde. In de memo onderaan deze pagina zijn deze drie schetsvarianten opgenomen inclusief een onderbouwing. De varianten zijn besproken met belangenorganisaties en met bewoners waarvoor een aanpassing van de rotonde directe gevolgen heeft. Op deze schetsvarianten zijn opmerkingen gemaakt. De reacties gingen onder andere over de uitrit van de autowasplaats en de fietsveiligheid voor het oversteken van de Muggenberg en Geldropseweg. Naar aanleiding van alle reacties, is besloten om één van de schetsvarianten de zogeheten ‘uitgerekte rotonde’ of ‘ovonde’ verder uit te werken. Deze oplossing is namelijk verkeersveilig voor alle verkeersdeelnemers en zorgt ervoor dat het gemotoriseerd verkeer de Muggenberg neemt. Van de ovonde zijn twee schetsontwerpen gemaakt waarover we graag uw mening horen.

Ovonde

In het ontwerp van de ovonde zijn de aansluitingen van de Rulselaan en de Hendse Driessen gewijzigd. Door het ruimtebeslag van een ovonde is de ruimte beperkt om de Burgemeester Serrarisstraat aan te sluiten op de Muggenberg. Daarnaast verwachten we dat de Burgemeester Serrarisstraat bij het verder afwaarderen van de centrumwegen als sluiproute gebruikt gaat worden. Dit is iets wat we absoluut niet willen. Het afwaarderen van deze aansluiting voorkomt dat deze weg als alternatieve route gebruikt gaat worden.

Bij de uitwerking van de ovonde zijn twee ontwerpen uitgewerkt. Één ontwerp waarbij de Burgemeester Serrarisstraat voor het autoverkeer wordt afgesloten en één ontwerp waarbij autoverkeer vanuit de Burgemeester Serrarisstraat nog wel op de Muggenberg kan komen. Auto’s kunnen bij dit ontwerp vanwege de verkeersveiligheid alleen rechtsaf de ovonde op. De schetsontwerpen inclusief onderbouwing zijn opgenomen in onderstaande memo.

Ook de situatie bij de autowasstraat is beoordeeld. Hierbij is alleen naar de verkeerskundige situatie gekeken. De uitrit waarvan gebruik wordt gemaakt is al jaren rechtmatig in gebruik. Beide ontwerpen die nu opgesteld zijn, zorgen ervoor dat er veel minder autoverkeer door de Burgemeester Serrarisstraat gaat rijden. De verkeersbewegingen vanaf de autowasstraat zorgen verkeerskundig gezien dan ook niet voor problemen. Voor de aanleg van de ovonde is er geen noodzaak om de uitritconstructie aan te passen.

Reacties 

Van 23 december 2021 tot 14 januari 2022 hebben twee ontwerpen voor de aanpassing van de rotonde Geldropseweg ter inzage gelegen. Er is gevraagd welk ontwerp de voorkeur heeft en of er nog aandachtspunten zijn die bij de verdere uitwerking mogelijk kunnen worden meegenomen. Hierop zijn 23 verschillende reacties binnengekomen. De ingediende reacties zijn in onderstaand document samengevat weergegeven.

Samenvatting reacties

De meeste reacties zijn binnengekomen van bewoners die rondom het gebied wonen en waar de verkeerssituatie in de straat gaat veranderen. Veel mensen geven de voorkeur voor variant 1. Hierbij wordt de Burgemeester Serrarisstraat in zijn geheel afgesloten van de Muggenberg voor gemotoriseerd verkeer. De verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze straat neemt daardoor toe en er wordt voorkomen dat deze straat gebruikt wordt als alternatieve verbinding voor de Geldropseweg.

Er zijn zorgen geuit en aanvullende oplossingen aangedragen voor de verkeerstoename in met name de Burgemeester Deelenstraat, Burgemeester Strijbosstraat en Burgemeester Michelstraat.

De voorgestelde inrichting van de Hendse Driessen wordt door omwonenden niet als verkeersveilig ervaren. Op het ontwerp van de ovonde zijn enkele opmerkingen gekomen.

Vervolgstappen

Er wordt extra onderzoek uitgevoerd om de effecten van de mogelijke afsluiting van de Burgemeester Serrarisstraat beter te kunnen beoordelen. In dit onderzoek wordt ook bekeken of het wenselijk is om bijpassende verkeersmaatregelen te treffen. In de eerste helft van februari wordt een verkeerstelling uitgevoerd om de bestaande verkeerssituatie van de Burgemeester Serrarisstraat en de zijstraten die uitkomen op de Geldropseweg beter in kaart te brengen. In een overleg met de directe omgeving worden de resultaten gedeeld en verkend in hoeverre aanvullende maatregelen wenselijk zijn.

Het aangepaste ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd in een openbare bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is. Daarna wordt het college van burgemeester en wethouders voorgesteld om een voorkeursvariant vast te stellen.

Een gedeelte van het noordelijk gelegen weiland wordt gebruikt om de ovonde mogelijk te maken. Het bestemmingsplan dient daarvoor aangepast te worden. Het aanpassen van een bestemmingsplan duurt normaal gesproken ongeveer 9 maanden. In de tussentijd wordt de voorkeursvariant uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Zodra de voorkeursvariant is vastgesteld, wordt het verkeersbesluit genomen waarin de verkeerskundige aanpassingen ten opzichte van de huidige situatie zijn opgenomen. Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden aangetekend.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider Rob Peeters via e-mail r.peeters@heeze-leende.nl of telefonisch via 040-2241 467.