Adviesraad Sociaal Domein

Wat  de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein Heeze-Leende is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders, zowel gevraagd als ongevraagd, adviseert over beleidsonderwerpen binnen het sociaal domein.Onderwerpen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Bij hun advies kijkt de adviesraad naar ervaringen en belangen van de inwoners van de gemeente Heeze-Leende.  

De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. De Adviesraad kent de samenleving, staat open voor contacten met inwoners, met organisaties en verenigingen, met betreffende ambtenaren, wethouders en met vertegenwoordigers uit het werkveld. Er wordt aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering door scholing en werkbezoeken. 

Er is een werkgroep Toegankelijkheid met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de toegankelijkheid in onze gemeente door openbare gebouwen en ruimtes te schouwen op toegankelijkheid. 

Waarom is er een Adviesraad Sociaal Domein?

Als gemeente willen we de zorg dicht bij de mensen organiseren: rondom gezinnen, in wijken, bij verenigingen en clubs en bij scholen. Samen met onze maatschappelijke partners werken we aan een stevige sociale omgeving. Met als doel dat iedere inwoner zich op zijn plek voelt. Zodat ook onze kwetsbare inwoners in verbinding met de samenleving staan en actief kunnen meedoen. Een Adviesraad Sociaal Domein zorgt ervoor dat het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein beter aansluit bij de behoeften en ervaringen van de inwoners en draagt bij aan een transparante en verantwoorde beleidsvoering. 

Hoe ziet de samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein eruit?

Op dit moment bestaat de Adviesraad Sociaal Domein uit de volgende leden: 

 • Jan du Pré, voorzitter 
 • Cintha Bax, secretaris 
 • Sandra Heuts- van Oers, ambtelijk secretaris
 • Sandra Marcinkowska, kandidaat bestuurslid
 • Esther Bronneberg, kandidaat bestuurslid
 • Joop Jaspers, kandidaat bestuurslid
 • Guus Roijen, kandidaat bestuurslid
 • Janneke van der Waaij, kandidaat bestuurslid
 • Jenny van Keulen, kandidaat bestuurslid
 • Wim Stolp, kandidaat bestuurslid
 • Nettie van der Velden, kandidaat bestuurslid

Het bestuur van de Adviesraad bestaat uit mensen die, na een wervingscampagne begin 2024, hun interesse in het lidmaatmaatschap hebben getoond. Momenteel bevindt de nieuwe Adviesraad zich in een aanloopfase, waarin de kandidaat-leden zich oriënteren en zoeken naar de beste manieren om de functie van de raad als intermediair tussen inwoners en gemeente vorm te geven. Omtrent definitief lidmaatschap en de verdeling van de officiële functies voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester wordt  in een later stadium beslist.

Meer informatie

Wil je meer weten over de adviesraad? Heb je ideeën, informatie of vragen die je aan de adviesraad wilt voorleggen? Signalen uit de gemeente die van belang kunnen zijn? Of wil je deelnemen aan de adviesraad? Stuur een mailtje naar h.kerkhof@heeze-leende.nl of neem telefonisch contact met ons op via: (040) 2241451.