Adviesraad Sociaal Domein

Vanaf september 2016 heeft de Participatieraad (opgericht in 2007) een andere naam gekregen: Adviesraad Sociaal Domein. De reden hiervoor is de in 2015 ingevoerde nieuwe wetgeving in het sociale domein.

Taakstelling

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (Wmo) ingevoerd als opvolger  van de Wmo uit 2007. Ook heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet die onder andere de oorspronkelijke Wet Werk en Inkomen opvolgt.  De gemeente heeft bij de uitvoering van deze drie wetten een beduidend grotere verantwoordelijkheid gekregen waarbij steeds het leidend principe is dat mensen zo lang mogelijk kunnen participeren in het normale maatschappelijk leven. De Adviesraad Sociaal Domein is het formele adviesorgaan van de gemeente in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad geeft het College van B&W en de Raad gevraagd en ongevraagd adviezen waarin zo goed mogelijk verwerkt is wat er onder de burgers leeft.

De Adviesraad Sociaal Domein werkt samen met beleidsmedewerkers van de gemeente en er zijn contacten met het Sociaal Team (voor Wmo-vragen) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen rondom jeugd en gezin). 

Voor inwoners die langdurig zware zorg nodig hebben is er sinds 1 januari 2015 de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de opvolger van de AWBZ. De Wet Langdurige Zorg valt buiten het werkgebied van de Adviesraad.

Voor de adviesraad zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden

De Adviesraad Sociaal Domein Heeze-Leende is in 2007 opgericht als onafhankelijk adviesorgaan in het sociale domein voor de gemeente Heeze-Leende. Alle leden binnen de Adviesraad Sociaal Domein zijn vrijwilligers die het college van burgemeester en wethouder, adviseren over hun beleid van het Sociaal Domein.

De adviesraad wordt ondersteund door een secretaris en aangestuurd door een voorzitter. We zijn ter versterking van de adviesraad op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden! We zijn actief op de beleidsterreinen: Jeugd en jongerenbeleid, WMO (o.a. welzijn, leefbaarheid, mantelzorgers, vrijwilligerswerk, toegankelijkheid, gezondheid), participatie en minimabeleid.

In de toekomst willen we sociale vraagstukken op een integrale manier aanpakken binnen het sociaal domein. We zoeken dan ook enthousiaste en betrokken inwoners die als bestuurslid hier mee vorm en inhoud aan willen geven.

Wie zoeken we?

De Adviesraad Sociaal Domein Heeze-Leende zoekt betrokken bestuursleden. Enthousiasme en betrokkenheid zijn van groot belang zijn. Inzet en bereidheid om hier samen aan de slag te gaan is zeker zo belangrijk. Wij bieden de mogelijkheid om een training te volgen om je rol als bestuurslid in te vullen.

Algemeen profiel

 • Kennis van en affiniteit met het sociaal domein (Wmo, Participatiewet en/of Jeugdwet)
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Ervaring met of ideeën over burger-/cliëntenparticipatie
 • Vaardigheden om in een adviesraad te kunnen functioneren
 • Woonachtig in de gemeente Heeze-Leende;
 • Geïnteresseerd in de ontwikkelingen die spelen binnen het sociaal domein;
 • Je hebt een maatschappelijk netwerk of bent bereid dit op te bouwen;
 • Niet werkzaam bij de gemeente Heeze-Leende of bij een organisatie die diensten aanbiedt
 • Binnen het sociaal domein in Heeze-Leende
 • Niet herkenbaar politiek actief binnen de gemeente Heeze-Leende

Je bent goed in

 • Contacten leggen met en horen van inwoners en organisaties
 • Openstaan voor uiteenlopende meningen vanuit de samenleving
 • Vaardig in netwerken
 • Binnen de ASD: goed samenwerken en open discussie
 • Meewerken aan het bereiken van (maatschappelijk) draagvlak voor het uit te brengen advies
 • Kunnen omgaan met tegengestelde belangen en uiteenlopende meningen

Ben je...

 • Woonachtig in de gemeente Heeze-Leende;
 • Geïnteresseerd in de ontwikkelingen die spelen binnen het sociaal domein;
 • In zekere zin betrokken bij de domein en jeugd/jongeren en/of Wmo;
 • Heb je een maatschappelijk netwerk of ben je bereid dit op te bouwen;.
 • Wil je tijd en energie steken in het onderhouden van contacten met de achterban en de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente; 
 • Kun en wil je actief deelnemen aan vergaderingen;

Dan maken we graag kennis!

Heb je interesse, wil je meer informatie, dan horen we dat graag! Stuur een mailtje naar h.kerkhof@heeze-leende.nl of neem telefonisch contact met ons op via: (040) 2241451.

Kennismaking donderdag 29 februari 16.00 uur

Deze kennismaking is bedoeld voor belangstellenden. Op deze manier kunnen we vertellen wat een en ander inhoudt. En maken we laagdrempelig kennis onder het genot van een kop koffie of thee. Aanmelden mag via h.kerkhof@heeze-leende.nl  Mocht je belangstelling hebben en 29 februari niet kunnen, laat het ons weten, dan plannen we samen een ander moment!

Activiteiten

Vanaf haar installatie in oktober 2007 (als Participatieraad) onderhoudt de Adviesraad Sociaal Domein intensief contact met beleidsambtenaren en wethouder(s) en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders over zaken die onder de Wmo vallen en vanaf 1 januari 2015 ook onder de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad adviseert of heeft geadviseerd over onder andere:

 • opzet en werkwijze van het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin
 • de wijze waarop door onze gemeente het beleid vorm wordt gegeven wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • meer specifieke onderwerpen zoals ondersteuning en zorg in de thuissituatie, huishoudelijke hulp, gehandicaptenbeleid, toegankelijkheid en vervoer.

Dit advies heeft steeds tot doel aan te geven hoe de gemeente haar inwoners, die hulp of ondersteuning nodig hebben, het best kan helpen. Adviezen kunnen door de Adviesraad zelf of door één of meer werkgroepen worden opgesteld maar gaan altijd via de Adviesraad naar het College.

E-mailadressen van de Adviesraad Sociaal Domein

 • Wilt u meer weten over de Adviesraad, haar doelstelling, activiteiten of werkwijze?
 • Heeft u ideeën, informatie of vragen, die u aan de Adviesraad wilt voorleggen?
 • Heeft u signalen die voor de Adviesraad van belang kunnen zijn?
 • Wilt u eventueel deelnemen aan één van de werkgroepen?

U kunt dan contact opnemen met een van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein: