Gedurende het jaar legt het college tussentijds verantwoording af over de besteding van het geld en over de mate waarin het lukt de inkomsten binnen te halen. Daarbij maakt het college tevens zichtbaar of de geraamde bedragen in de begroting te hoog of juist te laag zijn ingeschat. Kortom, het college vraagt tussentijds extra geld bij of geeft juist geld terug.

Vanzelfsprekend belicht het college hierbij met name de afwijkingen van het voorgenomen beleid. Met andere woorden, het college legt uit welke verwachtingen niet uitkomen én waarom niet.

Kortom, een bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage. Dat wat loopt zoals werd verwacht krijgt geen aandacht. Wat anders loopt wel.