Wat is het?

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
 • welke materialen er gebruikt worden;
 • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
 • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente van een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. Binnen de gemeente Heeze-Leende geldt de welstandsnota "De sgonste parel, januari 2013".

Indien er voor uw bouwlocatie redelijke eisen van welstand van toepassing zijn wordt uw aanvraag in eerste instantie getoetst aan de, in de welstandsnota opgenomen, sneltoetscriteria. Indien er voor uw bouwwerk geen sneltoetscriteria van toepassing zijn of indien uw bouwplan niet past binnen de sneltoetscriteria wordt uw aanvraag voorgelegd aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket(externe link). In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Omgevingsvergunning

U dient een aanvraag omgevingsvergunning in via www.omgevingsloket.nl(externe link) . Nadat u de aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend volgt een inhoudelijke beoordeling. Één van de toetsingcriteria is een toets aan de redelijke eisen van welstand.

De welstandstoets wordt pas uitgevoerd nadat is vastgesteld dat het bouwplan voldoet aan de bestemmingsplanvoorschriften. De bestemmingsplannen van de gemeente Heeze-Leende zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

De welstandscommissie vergadert iedere 2 weken en brengt advies uit aan Burgemeester en Wethouders. Is het oordeel van de welstandscommissie positief? Dan vindt vervolgens een toetsing aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit en Bouwverordening) plaats.

Vooroverleg

Indien u twijfels hebt of de welstandscommissie uw bouwplan goed zal keuren is het mogelijk om een vooroverleg in te dienen. Een vooroverleg moet ook ingediend worden via de website www.omgevingsloket.nl(externe link). Bij de beoordeling van een vooroverleg wordt uw bouwplan getoetst aan de bestemmingsplanvoorschriften en de welstandsvoorschriften.

Voor een beoordeling van een vooroverleg moet de vorm van het plan worden aangegeven, maar hoeven de bouwtechnische aspecten nog niet helemaal te zijn uitgewerkt. Als u twijfelt of uw bouwaanvraag door de welstandscommissie wordt goedgekeurd, kan dit vooroverleg voor u erg handig zijn. U bespaart hiermee onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening.

Wanneer vergadert de welstandscommissie?

De vergaderingen van de Welstandscommissie Heeze-Leende vinden tweewekelijks plaats op dinsdag in de even weken in het gemeentehuis van Valkenswaard. Zo worden ingediende bouwplannen altijd binnen een redelijke tijd voorzien van een welstandsadvies. De plannen dienen uiterlijk vrijdagen van de oneven weken aangeleverd te zijn.

Het is mogelijk om bij de welstandsvergadering van uw plan aanwezig te zijn. U kan een toelichting geven op uw bouwplan / schetsontwerp. Dit kan u samen doen met uw adviseur. Indien u uw bouwplan wil toelichten geeft u dit aan op het aanvraagformulier. De gemeente neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

De welstandsvergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat ook andere belangstellenden de welstandsvergadering kunnen bijwonen. Het is alleen mogelijk om in te spreken bij de behandeling van een eigen bouwplan.

Indienen

Om een plan te laten beoordelen door de welstandscommissie dient u een aanvraag om omgevingsvergunning of een vooroverleg in te dienen via www.omgevingsloket.nl(externe link). Mocht u niet digitaal willen of kunnen indienen is het ook mogelijk om via deze site een analoog formulier te downloaden.

Voor de beoordeling aan de welstandseisen zijn de volgende stukken benodigd:

 1. een aanvraagformulier om omgevingsvergunning (onderdeel bouw) / vooroverleg
 2. tekeningen van de gewenste bebouwing. (situatietekening bestaand en nieuw minimaal op schaal 1:1000, plattegronden bestaand en nieuw, gevelaanzichten bestaand en nieuw minimaal schaal 1:100).
 3. details over het uiterlijk van de bebouwing.
 4. foto's van de huidige situatie en de aangrenzende bebouwing
 5. gegevens van de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Het advies van de commissie

De adviseurs van de welstandscommissie Heeze-Leende streven ernaar duidelijk te zijn in hun adviezen en een bijdrage te leveren aan uw bouwplan, de kwaliteit van de gebouwde omgeving en aan het welstandsbeleid in onze gemeente. Er kunnen in principe vier adviezen over uw bouwplan worden gegeven:

 • het voldoet wel;
 • voldoet mits;
 • voldoet niet aan de eisen;
 • gespreksnotitie.

Wanneer zij adviseren dat uw bouwplan ‘gedeeltelijk’ of ‘niet’ voldoet aan de eisen van welstand is er tijdens de vergadering altijd gelegenheid een toelichting te vragen. Ook kunnen de adviseurs suggesties doen voor mogelijke oplossingen. Het advies wordt direct na afloop van de vergadering schriftelijk vastgelegd en ingediend bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

Tegen een advies van de welstandscommissie kan geen bezwaar worden gemaakt. Wel kan bezwaar worden gemaakt tegen de besluiten van de gemeenten (de omgevingsvergunning) die uit dit advies voortkomen.

Wat heb ik nodig?

 • een aanvraagformulier om omgevingsvergunning (onderdeel bouw) / vooroverleg
 • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.