Inleiding

Op 22 november heeft de gemeente van Vereniging Sport en Gemeenten een ‘UPDATE Energieproblematiek voor zwembaden en sportaanbieder’ ontvangen. Om elkaar te kunnen inspireren over besluiten, actieplannen, vangnetregelingen, etc., heeft Vereniging Sport en Gemeenten een QuickScan naar reeds genomen lokale besluiten en de daaruit voortkomende actieplannen uitgezet. De eerste resultaten daarvan, en ook de landelijke, en provinciale regelingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Landelijke regelingen 

Gemeenten (via het gemeentefonds) en provincies krijgen vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Dit is door het ministerie van Financiën bekendgemaakt in de Najaarsnota 2022. Het gaat bij deze prijsbijstelling jaarlijks in totaal om zo’n € 300 miljoen voor de periode 2023-2025; voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot circa € 400 miljoen. Gemeenten mogen zelf besluiten hoe en of zij deze middelen inzetten voor bijvoorbeeld amateursportverenigingen, verdere compensatie zwembaden of ijsbanen.

De andere Rijksbrede maatregelen:

  • Indirecte steun: Koopkracht-hulp om de lagere inkomens te ondersteunen om hun koopkracht op peil te houden, zodat zij bijvoorbeeld hun contributie, abonnement of zwembadbezoek kunnen blijven betalen. Ook heeft het kabinet een extra bedrag voor  het Jeugdfonds Sport en Cultuur uitgetrokken van € 100.000,-;
  • Prijsplafond huishoudens: Dit betreft het dempen van de energieprijzen voor aansluitingen kleinverbruik, tot gemiddeld verbruik huishouden. Dit kan ook van toepassing zijn op sportverenigingen met weinig verbruik (maar bijvoorbeeld niet relevant voor een zwembad);
  • Tegemoetkoming Energiekosten i.c. TEK-regeling: Dit betreft de steun voor energie-intensief mkb en dekt tot 50% van de kostenstijging van het energieverbruik tot een maximum van € 160.000,-. Voorwaarde is dat minimaal 7% van de omzet uit energielasten bestaat. Deze regeling is ook van toepassing op (sport)ondernemingen (b.v. particuliere zwemscholen en fitnessondernemers) en amateursportverenigingen. Zie ook www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten/tek#voorwaarden;(externe link)
  • Zwembaden: Er is 207 miljoen euro beschikbaar gesteld voor publiek toegankelijke zwembaden voor een substantiële bijdrage in de meerkosten van gestegen energieprijzen. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt, waarbij naar verwachting wordt aangesloten op de reeds bekende SPUK-systematiek, zoals deze ook voor de COVID-19 regelingen is gebruikt. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u direct informeren; 
  • Noodfonds sport ministerie van VWS: Voor amateursportclubs is een noodfonds van € 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit fonds is voornamelijk bedoeld om amateursportverenigingen te ondersteunen die geen toegang hebben tot andere regelingen. Er wordt ook een beroep gedaan op verenigingen zelf om kosten te besparen en te kijken waar extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. Minister van Sport mevrouw Conny Helder vraagt gemeenten om ook te kijken wat zij nog kunnen doen. 

Op dit moment voeren wij met het Ministerie van VWS directie sport, gesprekken over hoe de regelingen er precies uit gaan zien, dus ook hoe en wanneer de diverse regelingen worden gepubliceerd en aangevraagd kunnen worden. De verwachting is dat alle regelingen in Q2 van 2023 – met terugwerkende kracht - kunnen worden aangevraagd. Wij roepen u op - voor zover nodig – met verenigingen of exploitanten van zwembaden die eerder al in liquiditeitsproblemen komen in gesprek te gaan. In de bijlagen treft u voorbeelden van wat gemeenten hiervoor al aan lokale regelingen inzetten. Mocht u aanvullend hierop een regeling hebben, verzoeken wij u deze met ons te delen.

Provinciale regelingen

Ook op provinciaal niveau worden er regelingen ontwikkeld. Zo komen er in de provincie Gelderland en Overijssel extra/aanvullende regelingen. Wij zullen u informeren als ook andere provincies hiertoe overgaan.

Gemeenten met een schaatsbaan

Zoals bekend komt er geen Rijksregeling voor schaatsbanen. Daarom hebben wij 9 december jl. met vrijwel alle 21 gemeenten met een schaatsbaan en de KNSB (voor de schaatsverenigingen) een eerste overleg gehad om te bespreken wat er lokaal en regionaal in dit verband kan worden gedaan of al gebeurt.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt contact met opnemen via info@sportengemeenten.nl. De komende periode houden wij u op de hoogte over de regeling en de mogelijkheden voor ondersteuning.