Wat is het?

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Bouwkavels vrije sector

Op dit moment zijn er geen bouwkavels beschikbaar.

Wilt u grond kopen voor bedrijfsdoeleinden? Dan verwijzen wij u naar uitgifte bedrijfsgrond.

Uitgifte reststroken

Op dit moment loopt in onze gemeente een project voor de verkoop van reststroken. Dien een verzoek in via het aanvraagformulier voor uitgifte van reststroken.

Hoe werkt het?

  • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
  • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

ALs u geen eigenaar bent van de grond en u hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. Het recht om op het perceel te bouwen, moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen.

Door aankoop kunt u een bouwkavel verkrijgen. De verkoper bepaalt op welke wijze de kavel wordt verkocht. Is de verkoper de gemeente dan kan de gemeente ervoor kiezen de kavels te verkopen door bijvoorbeeld inschrijving op een wachtlijst of door u de mogelijkheid te geven op een kavel te bieden. In het laatste geval wordt de kavel verkocht aan de hoogste bieder.

Publiekrechtelijk

Publiekrechtelijk ligt vast dat er op een perceel gebouwd mag worden als het bestemmingsplan dit toestaat en als op het perceel een omgevingsvergunning rust.

Privaatrechtelijk

Om privaatrechtelijk op de kavel te kunnen bouwen, moet u of het volle eigendom hebben of een opstal- of erfpachtrecht op het perceel gevestigd hebben. Om speculatie tegen te gaan, stelt de gemeente aanvullende eisen bij de aankoop. Te denken valt aan de inperking van het recht tot doorverkoop voor een bepaalde duur.

Wat moet ik doen?

Reststroken

Bent u geïnteresseerd in de aankoop van een reststrook? Dan kunt u contact met de gemeente opnemen of u vult direct het digitale aanvraagformulier voor uitgfite van reststroken in (onder het kopje 'formulieren'). U heeft hiervoor uw DigiD(externe link)-inlogcode nodig.

Aanvullende informatie

Verschil tussen huur en pacht

Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer(externe link). Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom altijd eerst een bodemonderzoek doen.