De gemeente Heeze-Leende wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Heeze vergroten. Dit doen we door wegen aan te passen en nieuwe wegen aan te leggen zodat het doorgaand verkeer wordt gestimuleerd om over de randwegstructuur te rijden en niet meer door de kern van Heeze. Eén van deze maatregelen is het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur op de Oudenmolen tussen de aansluitingen met de Muggenberg en de Zuster Stellalaan. Dit in combinatie met aanpassingen aan de weginrichting. 

De verkeerskundige aanleiding van dit project biedt tevens kansen voor een meer integrale opgave voor verbeteringen op het gebied van groen, water en wegbeheer. Binnen dit project zijn deze kansen voor alle disciplines verkend met als inzet het verbeteren van uw leefomgeving: een aangename, veilige en groene openbare ruimte. 
 

Voorkeursvariant

In het voortraject zijn drie varianten voor de herinrichting opgesteld die in april 2023 in een inloopbijeenkomst aan de omgeving zijn toegelicht. Deze varianten zijn ook besproken met IVN en de verkeerscommissie. De gemeenteraad heeft vervolgens in juni 2023 een integrale afweging gemaakt en gekozen voor de variant ‘Optimale inrichting 30 km/u zone’. Deze variant gaat uit van een nieuw profiel met één rijbaan en een inrichting vergelijkbaar met die van de Emmerikstraat-Kruis. Door de ruimte die is vrijgekomen zetten we in op een robuuste groenstructuur.

Definitief ontwerp

De voorkeursvariant hebben we vervolgens uitgewerkt in een definitief ontwerp en bijbehorend groenplan. In dit groenplan is aangegeven waar welke type bomen en beplanting is voorzien. Onderstaand is een toelichting gegeven op de wijzigingen ten opzichte van het eerder gepresenteerde schetsontwerp.

Voetpad

In de groenstructuur is een voetpad voorzien. Dit voetpad wordt uitgevoerd in asfalt voorzien van een ‘gele’ slijtlaag. Asfalt biedt voordelen voor de toegankelijkheid, het comfort en het beheer en onderhoud van de verharding.

Snelheidsremmende maatregelen

De asverspringing uit het schetsontwerp wordt vervangen door twee verkeersdrempels. Deze drempels zorgen voor meer snelheidsremming en daarmee wordt tegemoet gekomen aan de zorgen voor te hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast is beoordeeld dat de asverspringing mogelijk nadelige effect heeft op de verkeersveiligheid van fietsers. Door de verspringing wijkt het autoverkeer uit en komt daarmee in de baan van tegemoetkomende fietsers. Dit kan voor fietsers onveilige situaties opleveren waardoor is gekozen om de maatregel te vervangen door de drempels.

Groenplan

In het voortraject en tijdens de raadsvergadering zijn zorgen geuit dat de voorziene bomen nadelig effect kunnen hebben op zonlicht in de achtertuinen van de woningen aan de Iras en op de zonnepanelen op de woningen. Bij de uitwerking van het groenplan is rekening gehouden met deze aandachtspunten. De nieuwe bomenrij is voorzien nabij de rijbaan waarmee voldoende afstand blijft behouden tot de achtertuinen. De boomkronen reiken niet verder dan de achtertuinen waardoor er ook geen nadelige invloed ontstaat op aanwezige zonnepanelen. Het huidige bosplantsoen tegen de erfafscheiding wordt deels behouden, vernieuwd en versterkt met bloemrijke onderbegroeiing. 

Vervolg

Het definitief ontwerp gaan we nu verder technisch uitwerken in een bestek. Hiervoor vinden nog verschillende onderzoeken plaats. Na deze stap vindt de aanbesteding plaats om een aannemer te selecteren die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Mogelijke realisatie is voorzien vanaf 2024 (exacte datum volgt). Richting de uitvoering zal een nieuwe informatiebijeenkomst met de omgeving worden ingepland. Op dat moment is de uitvoeringsplanning bekend en wordt toegelicht hoe het project wordt uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact op met de projectleider Jan Corstens.
Tel: 040-2241 400
E-mail: j.corstens@heeze-leende.nl